Öst­ber­ga får ny park för al­la som äls­kar brä­da.

SöderortDirekt Årsta Enskede - - SIDAN 1 - Eva Tonström 0736-006 923 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

En helt ny skejt­park ska an­läg­gas vid in­far­ten till Öst­ber­ga. Det är Frys­hu­set fri­tid som hål­ler i det och idén är att byg­ga enk­la ram­per i be­tong.

Öst­ber­ga hål­ler på att få en egen skejt­park. Det är en gräsy­ta vid in­far­ten till om­rå­det Öst­ber­ga­bac­kar­na som har as­fal­te­rats och se­na­re i höst kom­mer rails och ram­per att stäl­las ut.

För­e­ning­en KFUM Frys­hu­set fri­tid hål­ler i pro­jek­tet, ihop med stads­de­len, och idén är att byg­ga ett gäng ”enk­la ny­bör­jar­vän­li­ga” ram­per i be­tong som många kla­rar av.

– Vi tän­ker att det ska bli som i Tan­to, lätt att lä­ra sig åka och snäl­la sa­ker, men sam­ti­digt li­te ut­ma­ning för de som re­dan kan åka. Vi sam­ar­be­tar med er­far­na skejt­parks­byg­ga­re för att det ska bli så bra som möj­ligt, sä­ger Magnus Gyl­len­berg från Frys­hu­set fri­tid.

Un­der som­ma­ren har han va­rit med och ord­nat ska­te­board på som­mar­tor­get

Vi tän­ker att det ska bli som i Tan­to.

i Öst­ber­ga. Det här blir en mer per­ma­nent skejt­park för barn och unga i om­rå­det, en­ligt Magnus Gyl­len­berg, och för Frys­hu­sets in­teg­ra­tions­pro­jekt Ska­te na­tion, där ny­an­län­da får lä­ra sig att åka brä­da.

Det he­la bör­ja­de som ett med­bor­gar­för­slag från en av Frys­hu­sets med­lem­mar som bor i Öst­ber­ga, be­rät­tar Magnus.

– Det var när han cyk­la­de för­bi den här ytan som han kom på idén att det skul­le fun­ge­ra ut­märkt som skejt­park. Så han skic­ka­de in ett för­slag till stads­de­len.

Skejt­par­ken blir 400 kvadrat­me­ter stor och kom­mer att fin­nas kvar till dess att om­rå­det ska be­byg­gas med nya bo­stä­der och sim­hall om någ­ra år.

FO­TO: SAMANDER MIZORI/ILLUSTRATI­ON: MAR­TIN KARLS­SON

PREPPAT. Här vid in­far­ten till Öst­ber­ga, i höjd med Års­ta golfs par­ke­ring, har sta­den för­be­rett för nya skejt­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.