Nu rivs hal­va Snö­sät­ra

SöderortDirekt Årsta Enskede - - NYHETER · ÅRSTA · ENSKEDE · VANTÖR -

SÖ­DERORT. I mit­ten av augusti star­tar riv­ning­en av söd­ra Snö­sät­ra. Bygg­na­der­na i det gam­la in­du­stri­om­rå­det tas bort och mar­ken åter­ställs till na­tur­mark och kom­mer att in­gå i Rågs­veds na­tur­re­ser­vat. Sam­ti­digt ut­reds nor­ra de­len av Snö­sät­ra med må­let att ska­pa en ny kul­tur- och mö­tes­plats och be­va­ra de­lar av dagens graf­fiti.

– Vi kom­mer att ha en di­a­log med kul­turut­ö­va­re och and­ra som bru­kar Snö­sät­ra i ar­be­tet med att ut­re­da för­ut­sätt­ning­ar­na för en kul­tur­plats, sä­ger Kersti Ta­ges­son chef för lo­ka­ler och stads­mil­jö i Enske­deÅrs­ta-Van­tör.

Det är de­fi­ni­tivt in­te över än. Stat­s­e­pi­de­mi­o­log Anders Teg­nell på press­träf­fen i tis­dags den 4 augusti om co­ro­nalä­get i Sve­ri­ge.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

INDUSTRIHI­STORIA. Nu rivs de­lar av Snö­sät­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.