Krubb öpp­nar vid Gull­mars

SöderortDirekt Årsta Enskede - - NYHETER · ÅRSTA · ENSKEDE · VANTÖR -

SÖ­DERORT. Ham­bur­ger­ked­jan Krubb öpp­nar ny re­stau­rang vid Gull­mars­plan in­om kort. Sam­ti­digt har fö­re­ta­get, som dri­ver fem re­stau­rang­er i Stock­holm, sålts till en kon­kur­rent, näm­li­gen Brö­der­nas. Över­ta­gan­det sked­de förs­ta ju­li i år så nu ägs samt­li­ga Krubb-stäl­len av den ti­di­ga­re kon­kur­ren­ten.

Nam­net Krubb kom­mer att fin­nas kvar på någ­ra re­stau­rang­er, vil­ka är in­te helt spi­kat, en­ligt Ari­na Ly­sen­ko, som job­bar med Krubb­re­stau­rang­er­na. Klart är i al­la fall att Krubb vid Hornstull görs om till Brö­der­nas, ihop med lo­ka­la bryg­ge­ri­et Hop­san Brewing, även Krubb i Ham­mar­by sjö­stad by­ter namn till Brö­der­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.