Glöm in­te rö­rel­se i stads­pla­ne­ring­en

SöderortDirekt Årsta Enskede - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT -

När det pla­ne­ras för nya bo­stads­om­rå­den glöms of­ta id­rott och rö­rel­seg­läd­je bort, vil­ket har gett en stor brist på id­rotts­hal­lar. Att barn och ung­do­mar id­rot­tar i gam­la slit­na hal­lar från 70-ta­let – vil­ket är fal­let på vis­sa håll i Stock­holm län – är ett re­jält un­der­be­tyg. Pre­cis som res­ten av sam­häl­let be­hö­ver även hal­lar­na för­ny­as.

Re­dan in­nan pan­de­min var det ba­ra två av tio barn som fick till­räck­ligt myc­ket mo­tion. För att bry­ta den ne­ga­ti­va ut­veck­ling­en be­hö­ver vi fler väl­kom­nan­de plat­ser där unga kan mö­tas un­der tryg­ga, jäm­li­ka och häl­so­främ­jan­de for­mer. Sa­m­ar­bets­pro­jek­tet Fram­ti­dens id­rotts­hall har star­tats för att bi­dra till just det här.

Bas­ket, gym­nas­tik, hand­boll, in­ne­ban­dy och vol­ley­boll står till­sam­mans för näs­tan en tred­je­del av al­la id­rotts­ak­ti­vi­te­ter i Stock­holms län. Många tu­sen ut­ö­va­re går var­je dag till sin id­rotts­hall, men få upp­le­ver id­rotts­mil­jön som till­ta­lan­de. När dess­utom stil­la­sit­tan­det kan ris­ke­ra att öka till följd av co­ro­na­pan­de­min blir det ty­värr ett enkla­re val för många unga att hop­pa över trä­ning­en när hal­len är gam­mal, sli­ten och då­ligt ut­rus­tad.

Forsk­ning vi­sar att rätt ut­for­ma­de id­rotts­hal­lar och id­rotts­an­lägg­ning­ar le­der till ökad fy­sisk ak­ti­vi­tet. Där­för är det nu hög tid för Stock­holms läns kom­mun­po­li­ti­ker att age­ra för att ska­pa bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för barn och unga att få ett liv i rö­rel­se. Be­sluts­fat­tar­na be­hö­ver:

Byg­ga fler id­rotts­hal­lar som ska­par för­ut­sätt­ning­ar för livs­lång rö­rel­seg­läd­je.

Pra­ta än­nu mer med oss i id­rotts­rö­rel­sen om hur vi till­sam­mans kan bi­dra till en stärkt folk­häl­sa.

Var­ken Stock­holms läns be­sluts­fat­ta­re el­ler id­rotts­rö­rel­sen kan gö­ra ar­be­tet på egen hand. Vi mås­te ar­be­ta till­sam­mans för att se till att det byggs rätt sorts an­lägg­ning­ar och id­rotts­mil­jö­er, med li­ka god till­gång för al­la män­ni­skor. På så sätt kan vi bry­ta den ne­ga­ti­va tren­den och väc­ka rö­rel­seg­läd­jen hos fram­ti­dens barn och unga. Mä­rit Ber­gen­dahl, ord­fö­ran­de Svens­ka In­ne­ban­dy­för­bun­det Mats Carls­son, ord­fö­ran­de Svens­ka Bas­ket­boll­för­bun­det An­na Iwars­son, ord­fö­ran­de Svens­ka Gym­nas­tik­för­bun­det Fred­rik Rapp, ord­fö­ran­de Svens­ka Hand­bolls­för­bun­det Lennart Ne­o­vi­us, ord­fö­ran­de Svens­ka Vol­ley­boll­för­bun­det Niklas Sings­tedt, pro­jek­t­an­sva­rig ar­ki­tekt, White ar­ki­tek­ter

FO­TO: SVENSK IN­NE­BAN­DY

TVÅ AV TIO. Så många fick till­räck­lig mo­tion re­dan in­nan pan­de­min, en­ligt för­e­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.