Ska ta Stock­holm ur kri­sen

Och vägen fram­åt: ”Jag har haft ett starkt lag vid min si­da he­la vå­ren”

SöderortDirekt Farsta Sköndal - - NYHETER · FARSTA · SKÖNDAL · FAGERSJÖ · HÖKARÄNGEN - Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se

bat vi­da­re med si­na frå­gor, även om det i många fall fått en co­ro­na­kopp­ling.

Bac­kar svens­ka mo­del­len

An­na Kö­nig Jerl­myr står bakom ”den svens­ka mo­del­len” där man vill hål­la sam­häl­let så öp­pet som möj­ligt och li­ta på med­bor­gar­nas sun­da för­nuft. Men allt har in­te va­rit po­si­tivt.

– Det var vi i Stock­holm som fick re­se­nä­rer­na från Al­per­na, som gick rakt ut från Ar­lan­da och ut till sam­häl­let, ut­an smitt­spår­ning. På ett sätt släpp­tes smit­tan fri, och det gjor­de det oer­hört svårt att hål­la den bor­ta från de äld­re.

– Från na­tio­nellt håll pe­kar man ut äldre­omsor­gen som ett miss­lyc­kan­de. Men om tak­ti­ken nu har va­rit att släp­pa smit­tan fri, och vi fick in två pro­cent på äldre­bo­en­de­na, då har vi ju än­då lyc­kats be­grän­sa smit­tan, jäm­fört med hur hög den har va­rit i det öv­ri­ga sam­häl­let.

Det är vik­tigt att kom­ma ihåg att eko­no­min ser bätt­re ut än i många and­ra kom­mu­ner.

Dok­to­ran­der ställ­de om

En an­nan sak som för­vär­ra­de lä­get i Stock­holm var, en­ligt fi­nans­bor­gar­rå­det, att So­ci­al­sty­rel­sen in­te tog hän­syn till hur sto­ra pro­ble­men var i hu­vud­sta­den när sjuk­vårds­ma­te­ri­al skul­le för­de­las.

Istäl­let de­la­des det la­ger som fanns att till­gå upp helt jämt över lan­det, även om vis­sa re­gi­o­ner var helt fria från co­ro­na­smit­ta.

– Vi, Sve­ri­ges störs­ta kom­mun med en stor smitt­sprid­ning, fick ing­en hjälp av So­ci­al­sty­rel­sen. Det mås­te till en för­änd­ring i det tan­ke­sät­tet vid en and­ra våg el­ler vid fram­ti­da pan­de­mi­er. Ha­de det in­te va­rit för vå­ra dok­to­ran­der på Stock­holms uni­ver­si­tet, som ställ­de om och job­ba­de dyg­net runt med att till­ver­ka hand­sprit, ha­de Stock­holms­vår­den till ex­em­pel in­te haft hand­sprit. Och med­ar­be­ta­re på Stock­holms stad åk­te runt på hel­ger­na med si­na fa­mil­jer och köp­te gre­jer när det fanns till­gäng­ligt. Det var så­da­na in­sat­ser, vid si­dan av all sjuk­vårds­per­so­nals he­ro­is­ka in­sat­ser, som gjor­de att vår­den trots allt fun­ge­ra­de.

In­ter­na bråk

Som om det in­te var nog med pro­blem pub­li­ce­ra­de Dagens In­du­stri upp­gif­ter om att ar­bets­mil­jöut­red­ning har star­tats ef­ter larm om då­lig ar­bets­mil­jö, in­ter­na stri­dig­he­ter och att för­tro­en­det för An­na var ”kört i bot­ten” i de­lar av den eg­na par­ti­or­ga­ni­sa­tio­nen.

Fi­nans­ro­teln upp­gavs in­te ha nå­gon koll och ”per­so­nal grät på to­a­let­ter­na”.

– Jag minns in­te ex­akt hur det var när jag läs­te det här förs­ta gång­en, men det är klart att jag blev så­rad. Sam­ti­digt gäl­ler det att läg­ga ener­gin på rätt sa­ker, och det är svårt att be­mö­ta ano­ny­ma upp­gif­ter i me­di­er­na. Mitt upp­drag är att le­da Stock­holm ur den här kri­sen. Det för­vän­tas av mig. Jag är be­fäl­ha­va­ren un­der den här pan­de­min. Det kom­mer all­tid att rik­tas kri­tik mot en när man är i en le­dan­de be­fatt­ning, det in­går i job­bet. Men jag mås­te fort­sät­ta fo­ku­se­ra på mi­na upp­gif­ter ef­tersom den här kri­sen långt ifrån är över. Och jag har ett starkt lag av med­ar­be­ta­re som fun­nits vid min si­da un­der he­la vå­ren, som jag kän­ner starkt stöd av.

Vad har vi att vän­ta till hös­ten?

– Det är väl­digt svårt att sva­ra på, ef­tersom det är så stor osä­ker­het. Det har ta­lats myc­ket om en and­ra våg, så det är det vi för­be­re­der oss på. För att Stock­holm ska kun­na få en or­dent­lig återstart är test­ning­en en otro­ligt vik­tig del. Får vi mer vet­skap hur stor smitt­sprid­ning­en har va­rit blir det lät­ta­re att ve­ta hur vi ska age­ra.

– Sam­ti­digt kom­mer det upp­gif­ter om att det kan kom­ma en kraf­tig eko­no­misk re­kyl upp­åt. Det får vi verk­li­gen hop­pas på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.