Går trögt för sta­dens till­tänk­ta bad

SöderortDirekt Farsta Sköndal - - NYHETER · STOCKHOLM - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Sta­den har ut­vär­de­rat möj­lig­he­ten att öpp­na fy­ra nya of­fi­ci­el­la strandbad i Stock­holm. Nu står det klart att en­dast ett av dem upp­fyl­ler kra­ven.

Stock­holm har i dag 31 of­fi­ci­el­la badplatser som drivs i sta­dens re­gi. För tre år se­dan sjö­sat­tes ett ar­be­te med att för­sö­ka hit­ta yt­ter­li­ga­re bad som skul­le kun­na tän­kas få en of­fi­ci­ell klass­ning.

Må­let var, en­ligt mil­jöoch kli­mat­bor­gar­rå­det Ka­ta­ri­na

Lu­hr (MP), att kun­na öpp­na tio till och all­män­he­ten, bland an­nat Stock­hol­mDi­rekts lä­sa­re, fick då kom­ma in med tips på plat­ser de tyck­te var lämp­li­ga.

Det he­la myn­na­de ut i fy­ra kon­kre­ta för­slag som ha­de po­ten­ti­al att kva­la in på lis­tan över sta­dens of­fi­ci­el­la strandbad: Her­räng­ens bryg­ga i Älv­sjö, Årsta­vi­ken på Årsta­si­dan, Årsta­vi­ken på Lil­je­holms­si­dan samt Kol­ka­jen i Nor­ra Djur­gårds­sta­den.

Nu står det klart att det en­dast är ett av dem upp­fyl­ler kra­ven.

– Vid Her­räng­ens bryg­ga kan man gö­ra ett bad, men det häng­er helt och hål­let på stads­de­len. Man mås­te i så­dant fall gö­ra prov­tag­ning­ar i som­mar, an­läg­ga to­a­let­ter, byg­ga bän­kar och sät­ta upp liv­bo­jar, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr.

Vid ut­vär­de­ring­ar­na har bland an­nat vat­ten­kva­li­te­ten mätts två år i rad, vil­ket är ett krav vid klas­si­fi­ce­ring­ar av allmänna bad. Där höll al­la för­u­tom ett, Årsta­vi­ken på Årsta­si­dan, god­kän­da vär­den.

Nu har även Vin­ter­vi­ken till­kom­mit som möj­ligt of­fent­ligt strandbad ef­ter att sa­ne­ring­en är av­slu­tad. Där mås­te dock god­kän­da prov­tag­ning­ar ge­nom­fö­ras två år i rad in­nan det skul­le kun­na bli ak­tu­ellt.

– I år är det ex­tra vik­tigt att ha till­gång till bad och vat­ten då många pla­ne­rar för en som­mar­se­mes­ter i stan, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

FLA­TEN­BA­DET. Sta­den skri­ver att be­sö­ka­re på ba­det drab­bats av bad­klå­da den se­nas­te ti­den, en själv­lä­kan­de åkom­ma or­sa­kad av pa­ra­si­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.