Finns det ett re­gis­ter för att ve­ta om an­hö­rig dött?

JURIDIK · Vi av­stod arv för mam­mas man, men nu har han ett nytt liv ut­an kon­takt.

SöderortDirekt Farsta Sköndal - - FAMILJ · SLÄKT · VÄNNER -

När nå­gon dör

Jag och min bror är sär­kull­barn och när vår mam­ma dog av­stod vi vår arvs­rätt till för­mån för hen­nes man. Dessvär­re för­svann han ur vå­ra liv då han träf­fa­de en an­nan kvin­na. Nu und­rar vi hur går det till när han går bort? Vem kon­tak­tar oss, el­ler mås­te vi be­va­ka att han le­ver? Han har eg­na barn och de lär in­te kon­tak­ta oss. När han dör, visst får hans fru först hälf­ten, sen vi vår del från mam­ma, och sen får hans barn sitt arv?

in­for­me­ras Skat­te­ver­ket om det­ta, ex­em­pel­vis ge­nom att en lä­ka­re kon­sta­te­rar döds­fal­let. Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rar döds­fal­let och ut­fär­dar ett så kal­lat döds­fall­sin­tyg.

Om man miss­tän­ker att en per­son har dött kan man kon­tak­ta Skat­te­ver­ket. In­for­ma­tion ur döds­falls­re­gist­ret är of­fent­lig hand­ling, och vem som helst kan be­stäl­la ett döds­fall­sin­tyg för en död per­son. Dä­re­mot finns det in­te ett sök­bart döds­falls­re­gis­ter där pri­vat­per­so­ner kan sö­ka ef­ter per­so­ner som de miss­tän­ker kan va­ra dö­da.

Du och din bror har ju dock en ef­terarvs­rätt och kom­mer där­med va­ra döds­bo­de­lä­ga­re i er mam­mas fö­re det­ta mans döds­bo. När nå­gon av­li­der ska en boupp­teck­ning upp­rät­tas och för­rät­tas. För att för­rätt­ning­en ska an­ses ha gått rätt till ska al­la döds­bo­de­lä­ga­re och ef­terar­ving­ar kal­las till boupp­teck­nings­för­rätt­ning­en. Ge­nom den­na kal­lel­se får ni allt­så in­for­ma­tion om att han av­li­dit och kan del­ta i mö­tet där hans till­gång­ar och skul­der re­do­vi­sas.

Om ni in­te kal­las till mö­tet är boupp­teck­ning­en fel­ak­tig och ska gö­ras om. Trots det­ta hän­der det ibland att ar­ving­ar glöms bort. Jag rå­der er där­för att kon­tak­ta Skat­te­ver­ket nå­gon gång per år för att hö­ra om er mam­mas fö­re det­ta man av­li­dit. Så vet ni att ni in­te mis­sar nå­got.

Gäl­lan­de din and­ra frå­ga. Er mam­mas fö­re det­ta mans nya fru har vid hans död först rätt till bo­del­ning, som of­ta in­ne­bär en hälf­ten­del­ning som du sä­ger. Sen ska hans an­del ef­ter bo­del­ning de­las så att ni får den an­del ni har rätt till ef­ter er mam­ma.

Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå sva­rar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­milj@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.