Min­ne­nas SLUS­SEN

Vi tar en pro­me­nad längs min­ne­nas stig runt al­las vårt Slus­sen.

SöderortDirekt Hammarby Skarpnäck - - SIDAN 1 - Text: Ró­san­na Ró­bets­dót­tir | Fo­to: Clau­dio Britos

En gång i ti­den frak­ta­des ölet av häs­tar med lur­vi­ga ben, och från Häck­le­fjäll ska häx­or ha flu­git till Blåkul­la. Stock­hol­mar­na må­lar fram Slus­sen som det såg ut då. Lot­ta Bran­dis, 67, Mo­se­bac­ke

– Man köp­te mjölk i lösvikt här, i bru­na glas­flas­kor med lock i me­tall, rö­da för mjölk och blå för fil­mjölk. På kött-Kon­sum köp­tes kött, bred­vid låg to­baks­af­fä­ren. In­nan snabb­kö­pet fanns var det häst och vagn som kör­de ut öl. Jag har sett ar­bets­häs­tar med tof­sar på föt­ter­na, de såg ut som troll. Och vår port­vakt spo­la­de vat­ten så vi ha­de en egen skrid­sko­ba­na på bak­går­den.

Inga Andre­as­son, 91, Hä­gersten

– När jag flyt­ta­de från Helsing­fors den 2 maj för 50 år se­dan bod­de jag på Sö­der, i än­den av Horns­ga­tan. Jag träf­fa­de så små­ning­om en man jag kun­de tän­ka mig le­va ihop med här. Han var en sym­pa­tisk per­son, han rök­te in­te, han drack in­te, och det har jag hel­ler ald­rig gjort. Slus­sen var ju så an­norlun­da då, det fanns ett torg här där det all­tid var folk. Det som var förr ha­de sin charm. Men den som le­ver får se vad som hän­der.

Gö­ran Borg, 62, Ham­mar­by­ka­na­len

– Dra till Häck­le­fjäll sä­ger man, och me­nar dra åt hel­ve­te. I det kvar­te­ret job­bar jag. En dag år 1963 gick jag här med pap­pa och han be­rät­ta­de att det här är in­te nå­got fint om­rå­de: det var här­i­från häx­or­na flög till Blåkul­la. På 1600-ta­let, sa pap­pa, an­mäl­de en ti­o­å­ring att tre häx­or bod­de här. Se­na­re fick jag ve­ta från kom­pi­sar att poj­ken ljög. Pap­pa be­rät­ta­de ock­så den da­gen att un­der Stock­holms blod­bad frak­ta­des al­la dö­da hit till kyr­ko­går­den vid Ka­ta­ri­na kyr­ka, att he­la fa­mil­jen Stu­re frak­ta­des hit. Men pap­pa kan ha hit­tat på.

Er­ik Gil­le, 32, Grön­dal

– Det var en fi­o­la­tel­jé här i Klev­gränd ovan­för Slus­sen förr, som vi tog över. En tid job­ba­de vi si­da vid si­da, jag och man­nen som fi­la­de fi­o­ler. Jag tror att hans atel­jé ha­de va­rit här i 11 år. Han var den som sat­te upp gar­di­nen som häng­er här, med en bild på gam­la Slus­sen. En gi­tarr­byg­ga­re stod ock­så i lo­ka­len, och så har den va­rit hip­pie­bu­tik. Själv hål­ler jag på med smyc­ken och gi­tar­rer, och har sut­tit här i 10 år, i dag till­sam­mans med en se­ri­e­teck­na­re och en sil­ver­smed. Slus­sen­om­rå­det är väl in­te så char­migt nu, men det blir kul att se hur det blir i fram­ti­den.

91åri­ga Inga flyt­ta­de från Helsing­fors till Sö­der­malm för 50 år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.