Sve­ri­geS bäS­tA tjejmAgASin!

Jag öns­kar att...

Solo - - SIDAN 1 - Karin Nordin, Chefre­dak­tör

… Jag in­te brytt mig så myc­ket om and­ras åsik­ter, och att jag in­te lå­tit skit­snack och falsk­het ska­va. Det där van­li­ga om att va­ra stark och att gå sin egen väg även om den är an­norlun­da – de rå­den är ju gans­ka tröt­ta, men så him­la vik­ti­ga att de ald­rig rik­tigt spe­lar ut sin roll. som Ca­rin Rodebjer sä­ger på si­dan 35: ”Jag öns­kar att jag ti­di­ga­re för­stått att man ska le­va sitt liv för sin egen skull och in­te ja­ga and­ras god­kän­nan­de”. så sant, men lät­ta­re sagt än gjort. I so­lo-ar­ti­keln ”Kä­ra tju­go­å­ring” får du ta del av livs­rå­den som kän­di­soch kar­riär­kvin­nor­na öns­kar att de fått när de var 20. Nu ger de si­na ab­so­lut bäs­ta tips till dig. läs dem oav­sett om du är 18, 20 el­ler 45 – vi be­hö­ver al­la på­min­nas om vad som är vik­tigt.

In­för det här num­ret har vi ock­så hun­nit plå­ta mo­de­bil­der och om­slag i Ma­roc­ko. På si­dan 46 och fram­åt kan du spa­na in Ange­li­ca Blick i som­ma­rens skö­nas­te se­mes­ter­stil. Dess­utom har vi sam­lat ihop som­ma­rens snyg­gas­te skor, det skul­le för­vå­na mig om du in­te hit­tar minst ett par favoriter där. och om du ska åka till Frank­ri­ke el­ler Italien i som­mar, mis­sa in­te vår lil­la gui­de till beau­tys­hop­ping­en som gäl­ler. Jag sä­ger ba­ra Avi­bon. och Ki­ko. Du har mas­sor att upp­täc­ka!

stor kram

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.