OM #DETSYNSINTEUTANPA

Solo - - INBOX -

Med kam­pan­jen Det syns in­te ut­an­på vill so­lo lyf­ta frå­gan om psy­kisk ohäl­sa för att spri­da kun­skap och för­stå­el­se. Vi vill sud­da ut ta­bustäm­peln ge­nom att få fler att vå­ga pra­ta om pro­ble­men. Du kan skri­va till oss, märk mej­let ”Det syns in­te ut­an­på”. Du kan även an­vän­da vår hash­tag #det­synsin­teu­tan­på i so­ci­a­la me­di­er. Ing­en ska be­hö­va kän­na sig ensam. Till­sam­mans är vi star­ka­re.

eve­ry lo­ving couple & fa­mily de­ser­ves to be re­cog­ni­zed & tre­a­ted equal­ly un­der the law across our na­tion.

#lo­ve­mustWin

Hil­lA­Ry CliN­toN FöR sAM­Kö­NA­DE äK­TEN­sKAP

I HE­lA UsA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.