Höst­shop­ping är den bäs­ta shop­ping­en j

Solo - - VÄLKOMMEN! SOLO - Mi­kae­la Kor­tell, Niklas Dahlskog, Carl Klingspor, Pa­vel Maira, lau­ra Hor­mia, Em­ma svart­holm, Han­na svens­son, Emelie svens­son, Ma­lin Ny, Ka­rin ole­an­der, Ka­ro­li­na Torstens­son, Team Re­pro AB

ag gil­lar att kö­pa bi­ki­nis och som­marklän­ning­ar, men ing­en shop­ping slår den där förs­ta ef­ter en lång som­mar. När al­la tröt­ta re­aplagg ren­sats bort och bu­ti­ker­na fylls med nya ma­te­ri­al och fär­ger. Det är li­te som när man gick i sko­lan och köp­te block och pen­nor ef­ter som­mar­lo­vet, och nystarts­käns­lan var så stark och spe­ci­ell att den näs­tan gick att ta på. Är det in­te sam­ma sorts för­vän­tan vi kän­ner när vi shop­par boots, pro­var fusk­päl­sar och blädd­rar bland blan­ka ma­gasin­si­dor? Det hand­lar om så myc­ket mer än ba­ra klä­der, det är bör­jan på nå­got nytt och spän­nan­de. I det här num­ret får du koll på de se­nas­te tren­der­na, bå­de in­om mo­de och skön­het. och om du in­te har råd att shop­pa just nu ger det än­då nå­got att ba­ra tit­ta på de dröm­mi­ga bil­der­na i mo­de­se­ri­en ”Wild at he­art” (si­dan 44).

Jag öns­kar dig en skön stund med solos full­pac­ka­de sep­tem­ber­num­mer. och du, släpp all even­tu­ell höstång­est – det här blir top­pen!

Ka­rin Nor­din, Chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.