På om­sla­get: Taylor Swift

Har du trött­nat på Taylor Swifts squad, el­ler kanske sna­ra­re allt snack om Taylor Swifts squad? Vi fat­tar. Men hen­nes stra­te­gi är fak­tiskt ex­tremt bra (och full av kär­lek!).

Solo - - VÄLKOMMEN! - AV Ka­rin nor­din

#1 Världs­sam­ve­tet

På For­bes lis­ta över de ar­tis­ter som tjä­nat mest un­der 2015 hit­tar du Taylor Swift på plats fy­ra. Hon är, ef­ter Ka­ty Per­ry, den kvinn­li­ga ar­tist som drar in mest cash i he­la värl­den. Se­nas­te al­bu­met ”1989” blev verk­li­gen en me­gasuc­cé, och Taylor de­lar gär­na med sig av peng­ar­na. Se­dan fle­ra år är hon en av de kän­di­sar som do­ne­rar mest till väl­gö­ren­het, all­tid till väl val­da or­ga­ni­sa­tio­ner och pro­jekt.

#2 Hon har dej­tat någ­ra av värl­dens he­tas­te kil­lar…

… Och hon be­rät­tar om dem i si­na låttex­ter.

#3 Tjej-al­li­an­sen

Fram­gångs­ri­ka män har all­tid hängt med and­ra fram­gångs­ri­ka män. I si­na taj­ta sam­man­svärj­ning­ar hål­ler de varand­ra om ryg­gen och tu­ras om att ge varand­ra topp­jobb och he­dersupp­drag. Pre­cis så gör Taylor Swift och hen­nes enor­ma tjej­squad ock­så. De fix­ar jobb åt varand­ra. De pus­har för varand­ra. De hål­ler ihop. Ett fram­gångsre­cept som vi al­la bor­de sno.

#4 Kär­le­ken till fan­sen

Det här är allt­så tje­jen som ha­de piz­za­par­ty med ett gäng fans, i sitt hem. Som föl­jer fans på Tum­blr och som bjöd på in­ti­ma hem­ma-gigs in­för re­le­a­sen av ”1989”. Hon har hjälpt fans i eko­no­misk kni­pa, och hon har över­ras­kat dem på de­ras mö­hip­por. Och du vet väl att hon är känd för att bry sig myc­ket om sju­ka be­und­ra­re, bland an­nat ge­nom att skän­ka peng­ar och häl­sa på dem på sjuk­hus? Nå­gon bor­de fak­tiskt ge hen­ne ving­ar.

#5 Hon kan spe­la gi­tarr

Ja, och hon är fak­tiskt rik­tigt bra på det!

#6 Le­na dun­ham tyc­ker att hon är grym

Då mås­te hon ju va­ra det!?

om Taylornamn: 13 de­cem­ber 1989 i Pen­ny­syl­va­nia, USABor: Los Ang­e­les, New York och Nashvil­leGör: En av värl­dens störs­ta ar­tis­ter. På plats fy­ra på For­bes lis­ta över de ar­tis­ter som tjä­na­de mest un­der 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.