Sex­ting – oskriv­na reg­ler

När är det egent­li­gen okej med pe­nis­bil­der? Läs den här ar­ti­keln in­nan ni sex­tar igen.

Solo - - VÄLKOMMEN! - Ma­lin ny

Det var en mån­dags­mor­gon. Min kom­pis ha­de pre­cis druc­kit upp da­gens förs­ta kaf­fe när det pling­a­de till i te­le­fo­nen. Hon för­vän­ta­de sig än­nu ett re­klam-sms från nå­got ran­dom kläd­mär­ke, men det hon såg var nå­got helt an­nat och det gjor­de hen­ne för­ban­nad. En kil­le hon ha­de träf­fat ute på lör­da­gen ha­de skic­kat en när­bild på sin pe­nis, med frå­gan “Lek­su­gen?”

– Jag blev så otro­ligt äck­lad. okej att få en sån bild från sin kil­le, men att få en från nå­gon man ba­ra snac­kat med en gång? Det finns ing­et mer av­tän­dan­de, sä­ger hon.

Du kän­ner kanske igen sce­na­ri­ot. En­ligt en un­der­sök­ning från dej­ting­tjäns­ten Match.com har över 45 pro­cent av al­la sing­eltje­jer nå­gon gång fått en kuk­bild skic­kad till sig via Snapchat, tin­der, twit­ter, sms el­ler mejl. Pre­cis som i min kom­pis fall är de här bil­der­na of­ta oöns­ka­de, och i värs­ta fall en form av sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er.

En­ligt en enkät ge­nom­förd 2014 av sä­ker­hets­fö­re­ta­get McA­fee har över 50 pro­cent av oss nå­gon gång skic­kat el­ler fått ett “sext”. och det kan såklart va­ra hur nice som helst. En stu­die från Drex­el uni­ver­si­ty i USA vi­sa­de till ex­em­pel att par som skic­kar sex­i­ga bil­der till varand­ra är lyck­li­ga­re än de som in­te gör det. vi gil­lar allt­så att sex­ta. Så vad kan kil­lar gö­ra för att skic­ka gre­jer som vi fak­tiskt går igång på? vi tog hjälp av sex­och re­la­tions­blog­ga­ren Zandra ya­ri­e­la från Stock­holm och New York-ba­se­ra­de fo­to­gra­fen so­raya Dool­baz, som dri­ver saj­ten Dictu­re­gal­le­ry.com. So­raya är nå­got så ovan­ligt som en ex­pert på att ta pe­nis­bil­der, en af­färsidé som föd­des ge­nom al­la osmak­li­ga bil­der hon och hen­nes kom­pi­sar fick skic­ka­de till sig. Här de­lar de med sig av si­na tan­kar kring det här med sex­ting och bil­der fö­re­stäl­lan­de det man­li­ga köns­or­ga­net.

“Kil­lar – inga ovän­ta­de KuK­bil­der, tacK!”

vik­tigt att tän­ka på: vi vill med störs­ta san­no­lik­het in­te ha bil­der på din grej, om det in­te är så att vi ut­tryck­li­gen har bett om att få det, el­ler om vi in­te är mitt i en het sms-kon­ver­sa­tion. Det här kan egent­li­gen in­te un­der­stry­kas till­räck­ligt myc­ket.

om du ab­so­lut vill skic­ka en bild är det en för­del om ni re­dan har haft sex.

– om du in­te ens har va­rit in­tim med din part­ner, är det an­tag­li­gen en då­lig idé att skic­ka en na­ken­bild. En ovän­tad så­dan är ett per­fekt sätt att för­stö­ra di­na chan­ser att få en re­la­tion. Det skräm­mer iväg kvin­nor och sig­na­le­rar att du ba­ra är ute ef­ter sex, sä­ger So­raya Dool­baz.

Zandra Ya­ri­e­la är in­ne på sam­ma spår.

– Det gäl­ler att kän­na ef­ter li­te vad det är för tjej som du har att gö­ra med och vad du tror att hon gil­lar. Frå­ga hen­ne!

om du tar en bild, mås­te den va­ra ex­tremt snygg

De tra­di­tio­nel­la pe­nis­bil­der­na är säl­lan este­tiskt till­ta­lan­de. De är sud­di­ga, tag­na i bad­rum (var­för, var­för?) och de ut­strå­lar in­te sex som i sex­igt. Du vin­ner allt­så på att läg­ga li­te tid och ener­gi på att gö­ra bil­der­na så snyg­ga som möj­ligt.

– vil­ken ka­mera­vin­kel du an­vän­der är vik­tigt. Ur din Pov (*point of vi­ew, från din syn­vin­kel, reds.anm.) är en klas­sisk va­ri­ant. En så­dan bild är lätt att ta. Du kan ock­så pla­ce­ra te­le­fo­nen på ett bord och stäl­la dig över te­le­fo­nen. Då kom­mer ku­ken i mit­ten me­dan du är sud­dig i bak­grun­den. Det kan se gans­ka konst­när­ligt ut och gör att den ser stör­re ut, tip­sar So­raya Dool­baz.

Ett stort miss­tag är dock att ba­ra fo­ku­se­ra på att få den att se så stor ut som möj­ligt.

– Jäm­fö­rel­se­bil­den fun­kar ab­so­lut in­te, som den när kil­len hål­ler en läsk­burk bred­vid ku­ken för att vi­sa hur stor den är. om ni re­dan har haft sex, var­för är det då nöd­vän­digt att ta en så­dan bild? Det är gans­ka smak­löst.

värt att tän­ka på är att det finns man­li­ga kropps­de­lar som de fles­ta av oss går igång på be­tyd­ligt mer än de mest in­ti­ma. Ett ex­em­pel är det så kal­la­de v:et, det vill sä­ga det v-for­ma­de om­rå­det där era ned­re mag­musk­ler mö­ter höf­ter­na.

– En spe­gel­bild från si­dan kan ock­så fun­ge­ra jät­te­bra. Då vi­sar du mer av he­la din kropp och du vi­sar upp ditt stånd på ett snyggt sätt. Kanske är din kuk li­te sned, var stolt och vi­sa upp det i så­da­na fall, sä­ger So­raya.

taj­ming är allt

taj­ming och käns­la är vik­tigt vid sex­ting. Bör­ja helst lång­samt.

okej att få en kuk­bild från sin kil­le, men att få en så­dan från nå­gon man ba­ra snac­kat med en gång?

Di­na med­de­lan­den ska få hen­ne att bli våt och pir­rig. Du vill att hon ska gå runt och tän­ka på dig tills ni träf­fas.

Zandra Ya­ri­e­la tyc­ker att många kil­lar är för på.

– Det är oer­hört oattrak­tivt när en kil­le bör­jar en kon­ver­sa­tion med: ”Kan du snäl­la skic­ka en bild på din fit­ta/röv/di­na bröst?” el­ler ”Ska vi knul­la?” men ty­värr hän­der det.

Även här är det en för­del om ni har va­rit in­ti­ma med varand­ra. På det sät­tet har vi nå­got att re­la­te­ra till, och med­de­lan­det kan fun­ge­ra som en del i ett läng­re för­spel.

– Jag sex­tar gär­na med nå­gon som jag lig­ger med. om jag är i en re­la­tion sex­tar jag ock­så gär­na med min part­ner, men att gö­ra det med nå­gon som jag in­te haft sex med tyc­ker jag är oin­tres­sant för det

ger mig ing­et, det sä­ger mig ingen­ting, för­kla­rar Zandra. var in­te för se­ri­ös

Du vill ju in­te att di­na med­de­lan­den ska fö­ra tan­kar­na till en ståupp­ko­mi­kers ma­nus, men du bör und­vi­ka att bli för all­var­lig och pre­ten­tiös. Spa­ra på me­ta­fo­rer­na och keep it simp­le. Att an­vän­da me­ning­ar som “pul­se­ran­de lem” och “köt­tets lus­tar” går bort för de fles­ta av oss.

– Skriv an­ting­en sen­su­ellt el­ler mer por­rigt el­ler snus­kigt. Det be­ror ju li­te på vem du vän­der dig till. Di­na med­de­lan­den ska få hen­ne att bli våt och pir­rig… Du vill att hon ska gå runt och tän­ka på dig tills ni träf­fas, tip­sar Zandra.

Av

SO­LOs ex­per­ter so­raya Dool­baz är fo­to­graf och

dri­ver saj­ten Dictu­re­gal­le­ry.com Zandra ya­ri­e­la blog­gar om sex och re­la­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.