Tack för allt!

Solo - - NYA SOLO -

Vad det är job­bigt att sä­ga hej­då. Att släp­pa ta­get om nå­got man äls­kar. Men nu gör jag det än­då. Det här är mitt sis­ta num­mer av so­lo, och det här är ock­så det sis­ta jag skri­ver in­nan vi skic­kar allt till tryc­ke­ri­et. Min tra­di­tion tro­gen skri­ver jag krö­ni­kan nat­ten in­nan, hem­ma i sof­fan (var­för lär jag mig ald­rig?) med en pe­el off­mask in­sme­tad i an­sik­tet. Tryc­ke­ri­läm­ning plus då­lig hy är li­ka med sant. och att va­ra chefre­dak­tör är mer än ett jobb, det är en livs­stil. En un­der­bar så­dan. Jag har fått fri­he­ten att gö­ra den tid­ning jag själv be­hö­ver och vill lä­sa, och jag har lärt mig så him­la myc­ket på vägen. om er som lä­ser so­lo, om bu­si­ness, om män­ni­skor, och om mig själv. och mas­sor om mo­de, sex(!), re­la­tio­ner, skön­het och di­ver­se oli­ka livsstil­soch sam­hälls­fe­no­men. Jag har rest till ma­gis­ka plat­ser och jag har in­ter­vju­at en och an­nan het kän­dis. Vi har fi­rat för­sälj­nings­re­kord och det har va­rit många här­li­ga fes­ter. Men det vik­ti­gas­te jag tar med mig från de här åren, är den star­ka käns­lan av sys­ter­skap som växt fram i mig. Till al­la er, äls­ka­de so­lo-lä­sa­re, och till al­la tje­jer. För hur oli­ka vi än är, de­lar vi så myc­ket. När vi hjäl­per och stöt­tar varand­ra gör vi värl­den bätt­re.

Tack för al­la mejl och all sup­port. Tack för att du läst. Från och med näs­ta num­mer är det min grym­ma kol­le­ga och so­los nu­va­ran­de re­dak­tör, Ka­ta­ri­na, som be­stäm­mer här. Det kom­mer bli så bra! själv går jag vi­da­re till tid­ning­en sha­peUp. Mis­sa in­te mitt förs­ta num­mer som kom­mer ut snart. och följ mig gär­na på Instagram: @ka­rin_nor­din. Vi ses!

Med kär­lek,

När jag träf­fa­de su­per­mo­del­len He­le­na Christensen. Hon var så him­la trev­lig. Stress­han­te­ring deluxe. I stal­let hit­tar jag lug­net. Lyc­kan när man kan mixa bu­si­ness och ple­a­su­re. Här i Frank­ri­ke.

Ka­rin Nor­din, Chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.