3 X FRÅ­GOR TILL ALEX ROE

Solo - - SNACKISAR -

SO­LO träf­fa­de snyg­ging­en alex roe, 25, bio­ak­tu­ell i “the Fifth wa­ve”. Av Eb­ba lö­vEn­ski­old

Hur var det att job­ba med Chloë Gra­ce Mo­retz? – Fan­tas­tiskt! Jag har lärt så myc­ket från hen­ne. Det som är spe­ci­ellt med den här fil­men för hen­ne, tror jag är att många in­ser att Chloë är en nor­mal ton­å­ring. Hon de­a­lar med al­la pro­blem som en van­lig ton­å­ring har. Hon har en fa­milj runt sig som ser till att hon för­blir ton­å­ring och in­te lå­ter in­du­strin sväl­ja hen­ne.

be­rät­ta om trä­ning­en in­för fil­men! – Det var väl­digt in­ten­sivt. Jag var tvung­en att trä­na var­je dag i fy­ra må­na­der fö­re in­spel­ning­en. Men jag äls­ka­de det. När jag väx­te upp spe­la­de jag fotboll och jag gil­la­de verk­li­gen att få kom­bi­ne­ra sport med

skå­de­spe­le­ri. vad kan fan­sen för­vän­ta sig? – Fan­sen kom­mer äls­ka den här fil­men. För de som läst boken finns det hän­del­ser som fort­fa­ran­de finns i fil­men men som är li­te skru­va­de. och de som in­te läst

den kom­mer helt klart sit­ta klist­ra­de vid skär­men!

Alex Roe är söt som få.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.