– New Yorks he­tas­te om­rå­de

Stads­de­len Bus­hwick i nor­ra Broo­klyn är det ab­so­lut he­tas­te stäl­let i New York just nu. Här bor hip­s­ters i konst­närsloft, kän­di­sar trängs på re­stau­rang­er­na och ga­tu­kons­ten sträc­ker sig över he­la hus­väg­gar. Väl­kom­men till det nya New York.

Solo - - RESA - AV Filip­pa ro­sen­berg

IBus­hwick hän­der det all­tid någon­ting nytt och stads­de­len är i stän­dig för­änd­ring. Hip­pa kafé­er, coo­la ba­rer och tren­di­ga vin­ta­ge­bu­ti­ker finns i var­je gat­hörn. Det är rufft men char­migt med myc­ket ga­tu­konst och hip­s­ters på cyklar. Slit­na la­ger­lo­ka­ler om­vand­las till bu­ti­ker med när­pro­du­ce­rad öl och ost, och egen de­sign säljs från hus­vag­nar. Drin­kar­na ser­ve­ras med störs­ta san­no­lik­het i glas­bur­kar och av nå­gon snyg­ging med skägg. De bäs­ta fes­ter­na sker på stäl­len som van­ligt­vis in­te hu­se­rar som klubb­lo­ka­ler och mås­te googlas upp, så det gäl­ler att ha koll om du vill ha rik­tigt ro­ligt.

Det bor fort­fa­ran­de främst spansk­ta­lan­de per­so­ner i Bus­hwick, men allt fler unga trend­sät­ta­re flyt­tar hit. Den ty­pis­ka Bus­hwick-bon job­bar för­mod­li­gen med nå­got kre­a­tivt. Kanske är hen mu­si­ker el­ler konst­när på ett el­ler an­nat sätt.

Någ­ra av de kän­di­sar som fö­re­drar Bus­hwick framför Man­hat­tans stress är Zo­sia Ma­met, som spe­lar Shos­han­na i tv-se­ri­en ”Girls”, Da­ko­ta Fan­ning och penn bad­g­ley (Dan Hump­h­rey i ”Gos­sip Girl”). Även beyon­cé och Jay-Z gil­lar att äta här. Be­hö­ver vi näm­na att Vo­gue har ut­nämnt Bus­hwick till värl­dens sjun­de coo­las­te om­rå­de?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.