Star­ka­re, gla­da­re, smar­ta­re!

Solo - - RESA -

Förr kas­ta­de vi en snabb blick i hall­spe­geln in­nan vi gick hem­i­från och det var det. Nu kan vi fort­sät­ta stu­de­ra vå­ra an­sik­ten på bus­sen till job­bet, i mat­kön el­ler på to­a­let­ten tack va­re vå­ra kä­ra te­le­fo­ner. vi pos­tar bil­der på Instagram, skic­kar en snap el­ler ring­er en kom­pis via fa­ceti­me. vi får in­te nå­gon pa­us från vå­ra eg­na el­ler om­giv­ning­ens ut­se­en­den, och det gör oss osäk­ra.

Plastik­ki­rur­gen Ed­ward Far­ri­or är ord­fö­ran­de i Ame­ri­can aca­de­my of fa­ci­al plastic and re­con­structi­ve sur­ge­ry och för­kla­rar i ett press­med­de­lan­de på as­so­ci­a­tio­nens hem­si­da att bild­ba­se­ra­de so­ci­a­la me­di­er som Instagram gör att pa­ti­en­ter blir mer själv­kri­tis­ka. I UsA och stor­bri­tan­ni­en ta­lar man om ”sel­fie sur­ge­ry”. Där har det skett en ök­ning av mind­re in­grepp, som bo­tox och läpp­för­sto­ring­ar, bland yng­re kvin­nor. Det hand­lar om grupp­tryck, att vil­ja se ut som al­la and­ra – och om att se bra ut på so­ci­a­la me­di­er. Pro­ble­met är att när ”al­la and­ra” blir en Instagram­feed fylld av bil­der på kän­di­sar som Gi­se­le Bündchen och kim kar­dashi­an, ger det en orim­lig verk­lig­hets­upp­fatt­ning.

Det blir dess­utom mer nor­ma­li­se­rat att änd­ra sitt ut­se­en­de när per­so­ner som kylie jen­ner be­rät­tar om si­na in­grepp. För­ra året gick Kylie ut med att hon re­gel­bun­det får läp­pin­jek­tio­ner för ett fyl­li­ga­re plut, och i tid­ning­en El­le be­rät­ta­de hon ny­li­gen hur osä­ker hon var över si­na läp­par.

vad tyc­ker du, är det bra el­ler då­ligt att fler änd­rar det de in­te gil­lar med si­na ut­se­en­den? Har du själv fun­de­rat på att änd­ra nå­got i ditt ut­se­en­de ef­ter en scroll i ditt in­sta­feed? skriv till oss på so­lo@fri­da­for­lag.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.