Su­per­wo­manSyndro­met

Solo - - VI GÖR SKILLNAD - AV Filip­pa Ro­sen­beRg

Fler och fler tje­jer är på väg att bli ut­brän­da. Vi ska va­ra per­fek­ta på al­la fron­ter – på job­bet, i hem­met, so­ci­alt och ut­se­en­de­mäs­sigt. Var­för pres­sar vi oss så hårt?

SO­LO har grans­kat den nya stress­fäl­lan: Su­per­wo­man-syndro­met.

Du har hört om hen­ne för­ut. Den över­pre­ste­ran­de, duk­ti­ga flic­kan. Hon känns li­te ut­tja­tad så­här 2016, sam­ti­digt som kra­ven på unga tje­jer ökar. Vi för­vän­tas va­ra fram­gångs­ri­ka, snyg­ga, gla­da, ha koll på det se­nas­te och ta hand om al­la vå­ra re­la­tio­ner. Det räc­ker in­te läng­re att va­ra en duk­tig flic­ka: Du ska va­ra en su­per­wo­man.

Ut­tryc­ket ”the su­per­wo­man syndro­me” myn­ta­des av för­fat­ta­ren Marjorie Han­sen shae­vitz på 70-ta­let. Det syf­tar bland an­nat på pres­sen som finns på kvin­nors pre­sta­tions­ni­vå, både i hem­met och på job­bet. Den to­ta­la ar­bets­be­last­ning­en blir där­med tyng­re hos kvin­nor än hos män. Ut­tryc­ket är dock minst li­ka ak­tu­ellt idag. Ing­en hö­jer läng­re på ögon­bry­nen när vi sä­ger att vi har för myc­ket att gö­ra, ef­tersom vi kän­ner igen oss allt­för väl. Det har bli­vit tren­digt att stres­sa. Men den nya su­per­wo­man-tren­den kan rent av va­ra far­lig. Stress­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar som ut­matt­nings­syndrom, de­pres­sion, ång­est och oro ökar hos unga kvin­nor och le­tar sig allt läg­re ner i åld­rar­na. Psy­kis­ka be­svär är ock­så den van­li­gas­te an­led­ning­en till sjuk­skriv­ning. Victoria blom är dok­tor i psy­ko­lo­gi och fors­kar vid Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet. Hon har skri­vit en av­hand­ling om ut­bränd­het och vad det är som gör att allt fler unga kvin­nor blir sju­ka av stress. Hen­nes stu­di­er vi­sar att ut­bränd­het till viss mån kan kopp­las till brist på själv­käns­la.

– Många för­sö­ker att pre­ste­ra sig till en hög­re själv­käns­la. Pre­sta­tio­ner­na blir då en slags kom­pen­sa­tion för den själv­käns­la man själv sak­nar, sä­ger hon.

Victoria för­kla­rar att män­ni­skor med en pre­sta­tions­ba­se­rad själv­käns­la lö­per stör­re risk för att bli ut­brän­da. Den här ty­pen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.