Ren­gö­ring 2.0

Hej­då tvål och vat­ten! Nu är det sjö­gräs­ren­gö­ring, ex­fo­li­e­ran­de pul­ver och svam­par som gäl­ler. Här är sju nya sätt att tvät­ta an­sik­tet på.

Solo - - BEAUTY - Av Jes­si­ca La­ger­gren

Med hjälp av vär­men från hu­den för­vand­las den här ren­gö­ring­en från fast form till en sil­kes­len ol­ja. Det är en tre-i-ett ren­gö­ring som tar bort vattenfast ma­ke up och åter­fuk­tar hu­den li­ka bra som en hud­vårds­pro­dukt. Kon­si­sten­sen är väl­digt här­lig och ren­gö­ring­en full­kom­li­gen smäl­ter i hän­der­na.

”Balm-to-oil”, Bi­ot­herm, 275 kr Det här är en ke­misk pe­e­ling i form av ett pul­ver som skon­samt ex­fo­li­e­rar hu­den. Blan­da en li­ten mängd pul­ver med vat­ten och ap­pli­ce­ra det se­dan i an­sik­tet med fing­er­top­par­na. Mas­se­ra in pulv­ret med cir­kel­for­ma­de rö­rel­ser och skölj av. An­vänd en gång i vec­kan för bäs­ta re­sul­tat.

”Ex­fo­li­a­ting pow­der”, Sep­ho­ra, 130 kr Två gurk­bi­tar över ögo­nen är in­te ba­ra för syns skull, gur­kan har fak­tiskt en lug­nan­de ef­fekt på hu­den. Den är även känd för si­na an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka egen­ska­per och pas­sar sär­skilt bra för käns­lig hy. Byt ut ditt van­li­ga an­sikts­vat­ten mot gurkvat­ten som skon­samt ren­gör hu­den från oren­he­ter och luft­för­ore­ning­ar.

”Cucum­ber de­tox”, Peter Tho­mas Roth, 395 kr Den här mi­ne­ral­ri­ka ren­gö­ring­en ab­sor­be­rar över­flö­di­ga ol­jor och ger hu­den lys­ter. Den in­ne­hål­ler ka­la­min (ett zin­kox­id som ren­gör), åter­fuk­tan­de aloe ve­ra och kar­ra­gen-gel, ett sjö­gräs som ger nä­ring till hu­den. I pro­duk­ten finns även en ny­pa havs­salt med en lätt ex­fo­li­e­ran­de ef­fekt.

”Aqua ma­ri­na”, Lush, 100g/105 kr Hud­te­ra­peu­ten

ger si­na bäs­ta råd när det kom­mer till ren­gö­ring och

hud­vård.

– En bra ren­gö­ring är nå­got av det vik­ti­gas­te när det hand­lar om hud­vård. Då mins­kar ris­ken för att du tar bort nå­got som vi hud­te­ra­peu­ter kal­lar NMF, ”na­tu­ral moistu­ri­zing factor”. Det är det som gör att hu­den be­hål­ler sin na­tur­li­ga fuk­tig­hets­ba­lans. vänd dig till en hud­te­ra­peut för att få hjälp med pro­duk­ter som pas­sar

för just din hud­typ. Du be­står till störs­ta de­len av vat­ten så drick minst två li­ter

vat­ten per dag.

Om du trä­nar så att du svet­tas or­dent­ligt ökar cir­ku­la­tio­nen i krop­pen, vil­ket gör att din hud lät­ta­re får sy­re och nä­ring. Det har även en ut­ren­san­de ef­fekt. Ex­em­pel­vis va­se­lin, ste­a­rin och pa­raf­fin. Det är fett­lik­nan­de äm­nen som känns mju­ka och skö­na

för stun­den men som täp­per till – och det till­för in­te nå­got bra

till hu­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.