Lo­ve in Capri

Solo - - MAJ -

Vå­rens snyg­gas­te par­typlagg kom­mer från Gi­na tri­cots li­mi­te­ra­de ”Ex­klu­si­ve col­lec­tion”. Plag­gen är in­spi­re­ra­de av ha­vet och är en bland­ning av blå to­ner, skim­ran­de de­tal­jer och kris­pigt vitt. Finns on­li­ne och i ut­val­da bu­ti­ker från den 21 april.

Nå­got så själv­klart som dricks­vat­ten är in­te själv­klart över­allt i värl­den. Idag le­ver 650 mil­jo­ner män­ni­skor ut­an till­gång till rent vat­ten. Det här vill smyc­kes­mär­ket sop­hie by sop­hie upp­märk­sam­ma i ett sam­ar­be­te med or­ga­ni­sa­tio­nen Wa­te­raid. I maj lan­se­rar de ett spe­ci­al­de­sig­nat, blått tygarm­band med en sil­ver­drop­pe som sym­bo­li­se­rar rent vat­ten. Ett arm­band kos­tar 390 kr och för var­je sålt arm­band skänks tio pro­cent

till Wa­te­raid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.