I

Solo - - HETT NU -

Av T-bran­schen är en av värl­dens mest mans­do­mi­ne­ra­de bran­scher. En­ligt en ny un­der­sök­ning kan an­led­ning­en va­ra att varan­nan tjej in­te tror att ett yr­ke in­om IT pas­sar de­ras per­son­lig­het. Men det finns många som för­sö­ker änd­ra på den gam­la upp­fatt­ning­en om IT och tek­nik som nå­got trå­kigt och svårt. Det är dags att glöm­ma bil­den av kil­lar som sit­ter i käl­la­re och sörp­lar läsk – bran­schen in­ne­hål­ler bå­de kre­a­ti­vi­tet och gir­l­po­wer, en­ligt IT-tje­jer­na vi har pra­tat med.

Filip­pa Ro­sen­beRg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.