H

Solo - - HETT NU - Ål­der: 24 Bor: stock­holm ak­tu­ell: Med Ep:n ”Di­gi­tal re­vo­lu­tion”.

ur känns det att bli så ihop­kopp­lad med Tin­der?

– ”Du swi­pa hö­ger” är ju en hu­mo­ris­tisk grej. Men jag tyc­ker om att skri­va ung­dom­ligt och jag vill att folk ska kän­na att det hand­lar om dem. Folk kan skrat­ta åt lå­ten om de vill, men många re­la­te­rar än­då till den och jag tyc­ker att det är kul att gö­ra nå­got som skil­jer sig li­te från det van­li­ga kär­lek­stug­get. Du släp­per en Ep snart, be­rät­ta om den!

– EP:n är bak­si­dan av ”Du swi­pa hö­ger”. Får man li­te för myc­ket käns­lor för nå­gon så bac­kar man, Tin­der är ett ex­em­pel på det. Det känns som att många sö­ker kort­sik­ti­ga kic­kar nu för ti­den, och att vi har bytt fo­kus från kär­lek till kar­riär. Hål­ler helt med... Hur går det för dig med tind­ran­det?

– Jag har Tin­der, men jag har trött­nat på det. Jag gil­lar in­te att skri­va för länge ut­an att ses, då må­lar man upp så sto­ra för­vänt­ning­ar. Många har det nog ba­ra för be­kräf­tel­sen, ut­an att va­ra ute ef­ter att träf­fa nå­gon. Jag tror att en re­la­tion kan bör­ja hur som helst, det vik­ti­ga är att man gör någon­ting bra av det sen. Men jag swi­par in­te så myc­ket hö­ger, fak­tiskt. Hur många gång­er har folk an­vänt ”Du swi­pa hö­ger” som en ragg­nings­re­plik på dig?

– Gans­ka många gång­er. Om det fun­ge­rar? Det kan det gö­ra, om det är på ett ro­ligt sätt. Men jag skyl­tar in­te med det på min Tin­der. Dä­re- mot var de in­ne på att ge mig nå­got slags kän­dis-Tin­der­kon­to, men jag käm­pa­de in­te di­rekt för det. ge mig din bäs­ta Tin­der-histo­ria.

– Jag är från Lin­kö­ping som in­te är så stort. Där­för finns det in­te su­per­många tje­jer i ens stil. Det vi­sa­de sig såklart att jag dej­ta­de två per­so­ner som är kom­pi­sar, och det var in­te så skönt. Då tänk­te jag att jag an­ting­en mås­te slu­ta med Tin­der el­ler flyt­ta där­i­från. Är du ute ef­ter en re­la­tion?

– Kär­lek är nice, det var län­ge­sen jag var kär på rik­tigt. Men tex­ter­na på EP:n hand­lar om för­hål­lan­den som in­te fun­ge­rar för att man fo­ku­se­rar för myc­ket på sig själv, och jag är li­ka­dan. Jag skul­le i så fall vil­ja träf­fa nå­gon som jag lik­nar och kan re­la­te­ra till, men som ock­så har nå­got an­norlun­da att in­spi­re­ras av. Du känns som en väl­digt ro­man­ti­se­ran­de per­son. Är du det? – Ja, jag äls­kar ju kly­schor – typ sit­ta i ett föns­ter och dric­ka röd­vin me­dan jag lyss­nar på jazz. My­sigt. Vad ogil­lar du?

– Snub­bi­ga snub­bar. Jag är såklart fe­mi­nist och har svårt för hur många snub­bar be­hand­lar kvin­nor. När jag har spe­lat på natt­klub­bar ser jag hur de tar sig fri­he­ter och rag­gar på ett väl­digt osmak­ligt sätt. Kan du be­rät­ta en hemlighet?

– Någon­ting som många kanske in­te vet är att jag har en ter­mo­kjol un­der kap­pan un­der vin­tern. Jag är gans­ka fru­sen av mig så det är jät­te­bra, jag för­sö­ker säl­ja in den till fler.

Det var län­ge­sen jag var kär på rik­tigt.

Filip­pa Ro­sEn­BERg

Av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.