Star­ka­re, gla­da­re, smar­ta­re!

Solo - - DU DU DU - Ka­ta­ri­na Mu­hr

Kän­ner du dig som en bluff ibland, el­ler som att du in­te lyc­ka­des vi­sa ditt rät­ta jag på den där job­bin­ter­vjun?

Dags att in­ta en makt­po­se.

So­ci­alpsy­ko­lo­gen och pro­fes­sorn amy Cad­dy me­nar att du ba­ra be­hö­ver två mi­nu­ter för att kän­na dig mäk­ti­ga­re och mer själv­sä­ker. Allt du be­hö­ver gö­ra är att in­ta en så kal­lad high po­wer po­se. Det är en kropps­ställ­ning där du tar plats och ut­strå­lar själv­sä­ker­het. som att gö­ra ett se­ger­tec­ken, stäl­la dig i en won­der wo­man-po­si­tion el­ler bre ut dig på en stol med be­nen brett isär. Amy Cud­dy har kom­mit fram till att en så­dan po­se ökar testos­te­ron­ni­vå­er­na i krop­pen och mins­kar stress­hor­mo­net kor­ti­sol, en hor­mon­cock­tail som själv­säk­ra per­so­ner har ge­men­samt.

Kvin­nor är ty­värr be­tyd­ligt säm­re på att in­ta så­da­na po­si­tio­ner. Det är of­ta kil­lar som brer ut sig, tar plats i ett rum el­ler själv­sä­kert räc­ker upp han­den på en fö­re­läs­ning. som tur är vi­sar Amy Cud­dys forsk­ning att en high po­wer po­se sig­na­le­rar själv­sä­ker­het och lugn till hjär­nan även om du in­te kän­ner dig mäk­tig. så tes­ta att gö­ra v-teck­net el­ler stå i en won­der wo­man-po­si­tion pre­cis in­nan en job­bin­ter­vju el­ler en tuff pre­sen­ta­tion. Du kom­mer att ut­strå­la själv­sä­ker­het och så små­ning­om även kän­na det själv. Fa­ke it til you ma­ke it!

Av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.