I

Solo - - DU DU DU - Filip­pa Ro­sen­beRg

dag kan du själv ska­pa ditt dröm­jobb – på in­ter­net. Att tes­ta skön­hets­pro­duk­ter el­ler de­la med dig av di­na var­dags­be­trak­tel­ser har bli­vit sy­no­nymt med sto­ra peng­ar för de som lyc­kas få många föl­ja­re på so­ci­a­la me­di­er. Det kan dess­utom in­ne­bä­ra en av­unds­värd kar­riär även ut­an­för in­ter­net.

gi­na Di­rawi blev från bör­jan känd ge­nom att läg­ga upp hu­mo­ris­tis­ka klipp på Youtu­be. Cla­ra Hen­ry, Sve­ri­ges störs­ta vi­de­oblog­ga­re, bör­ja­de sin kar­riär på Youtu­be och har nu bå­de bok­kon­trakt och en egen talkshow i ryg­gen.

Fjor­ton­å­ri­ga li­sa ”Miss­li­si­bell” Jons­son ut­sågs för­ra året till nä­rings­li­vets främs­ta su­per­kom­mu­ni­ka­tör, me­dan da­ta­spe­lan­de pew­die­pie, som har flest Youtu­be­föl­ja­re i värl­den, är mång­mil­jar­där.

Det är in­te kons­tigt att in­ter­net­kän­di­sar­na är fram­ti­den, när fler per­so­ner i ål­ders­grup­pen 16-25 såg på Youtu­be än på tra­di­tio­nell tv un­der en ge­nom­snitt­lig vec­ka un­der 2015, en­ligt 2015 års un­der­sök­ning från In­ter­netstif­tel­sen. Sve­ri­ges störs­ta kvinn­li­ga youtu­ber är Theré­se lind­gren, 29, med 325 000 pre­nu­me­ran­ter och över 10 mil­jo­ner sid­vis­ning­ar i må­na­den. Hen­nes vi­de­os är skön­hets- och mo­de­re­la­te­ra­de el­ler hand­lar om hen­nes liv. Hon fil­mar ”fol­low me around”-klipp där föl­jar­na får se vad hon gör om da­gar­na, ve­gans­ka mat­lag­nings­vi­de­or och ”tjej­snack”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.