Jen­ni­fers tips till dig som vill star­ta ka­nal

Solo - - DU DU DU -

ta dig själv och ditt vär­de på all­var. Gör in­te ose­ri­ö­sa jobb för snab­ba peng­ar, det sän­ker din tro­vär­dig­het. Skriv all­tid i be­skriv­ning­en om det är ett sam­ar­be­te, det mås­te fram­gå tyd­ligt

en­ligt lag. Kom­mu­ni­ce­ra så myc­ket som möj­ligt med di­na föl­ja­re.

var mo­ti­ve­rad, men ha kul ock­så! vad är egent­li­gen det värs­ta som kan hän­da om du in­te får till­räck

ligt många li­kes?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.