”Jag pri­o­ri­te­rar in­te lyx”

I en vin­tage­fylld lä­gen­het i hip­pa West Hol­ly­wood bor med sin pojk­vän. SO­LO häl­sa­de på och fick en re­jäl dos in­spi­ra­tion – och ett ex­tremt sug ef­ter so­ligt Los Ang­e­les-liv.

Solo - - HEMMA HOS - Ål­der: Bor: gör: Av An­ni­kA nor­mAn fOtO CArl klingsPor

Jen­ni­fer Åker­man och hen­nes pojk­vän, skå­de­spe­la­ren Tom Pay­ne (spe­lar just nu Je­sus i suc­cé­se­ri­en ”Wal­king de­ad”) är bå­da fans av lopp­mark­na­der, mu­sik och sa­ker med bo­ho touch. Om det märks i de­ras lä­gen­het? Svar, ja! Lä­gen­he­ten är så långt ifrån ”vitt och fräscht” som man kan kom­ma (men visst, fräsch är den för­stås) och man kän­ner sig ge­nast som hem­ma. Ni vet, man sjun­ker ner i sof­fan, släng­er upp föt­ter­na på var­dags­rums­bor­det och frå­gar ge­nast ef­ter lö­senor­det till det tråd­lö­sa nä­tet. Det är dock in­te ba­ra vi i SO­LO-tea­met som kän­ner oss som hem­ma, Jen­ni­fers band­med­lem lo­ren­zo bor just nu ihop med pa­ret och kom­mer ut från sitt rum la­gom till fo­to­gra­fe­ring­en. Han är ock­så från Sve­ri­ge och är här pe­ri­od­vis. Jen­ni­fer och Lo­ren­zo ut­gör till­sam­mans ban­det Blo­ke & bird, helt ljuv­lig mu­sik som du ba­ra mås­te lyss­na på! Den här lä­gen­he­ten känns gans­ka kom­plett, men är det nå­got du sak­nar?

– En sol­plats! vi har bal­kong men det är ald­rig so­ligt där så jag vill ha en

Jen­ni­fer Åker­man

26 West Hol­ly­wood, Los Ang­e­les

Sång­ers­ka och låt­skri­va­re i ban­det Blo­ke & bird och dri­ver se­cond hand-shop­pen Wil­ton­vin­ta­ge­girl.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.