Sex

Solo - - HEMMA HOS -

Em­ma Watson lovor­da­de ny­li­gen saj­ten om­gy­es.com – en si­da med tips och tricks för kvinn­lig njut­ning – un­der ett sam­tal med fe­mi­nis­ten Glo­ria Ste­in­hem. Det här är ba­ra en av al­la an­led­ning­ar till att vi gil­lar Em­ma. Hon är in­te rädd för att pra­ta om vik­ti­ga frå­gor, som fe­mi­nism el­ler kvinn­lig ona­ni. okej, men vad är det för sajt som är Em­ma är så to­kig i?

omggy­es.com vill ut­bil­da bå­de män och kvin­nor om kvinn­lig njut­ning ge­nom in­ter­ak­ti­va vi­de­or och tips. Du får en vir­tu­ell ver­sion av din egen muff, ba­se­rad på oli­ka bil­der som du tar själv, så att du och/el­ler din part­ner kan ta på den via din Ipad el­ler te­le­fon. På så sätt lär sig ex­em­pel­vis din part­ner ex­akt hur hen ska be­rö­ra dig för att du ska tyc­ka att det är skönt. Det lå­ter li­te ga­let, men det finns ex­em­pel­vi­de­or på saj­ten som vi­sar hur det går till. Av­gif­ten lig­ger på ung­e­fär 250 kro­nor, men vi tyc­ker att det lå­ter som välin­ve­ste­ra­de peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.