T

Solo - - SEX KÄRLEK -

akotsubo, el­ler brus­tet hjär­ta-syndrom som det ock­så kal­las, är en hjärt­at­tackslik­nan­de symp­tom som or­sa­kas av stark ne­ga­tiv stress. Det or­sa­kas of­ta av just smärt­sam­ma upp­brott el­ler när en när­stå­en­de går bort och drab­bar of­ta­re kvin­nor än män. En stu­die vid Sahl­grens­ka aka­de­min i Gö­te­borg vi­sar att brus­tet hjär­ta­syndrom är bå­de van­li­ga­re och far­li­ga­re än man ti­di­ga­re trott, ung­e­fär li­ka far­ligt som en akut hjär­tin­farkt. Syndro­met har för­bryl­lat lä­ka­re och fors­ka­re, som in­te ve­tat hur de ska be­hand­la till­stån­det, men nu vi­sar ny forsk­ning från en ame­ri­kansk stu­die att yo­ga och me­di­ta­tion kan fö­re­byg­ga brus­tet hjär­ta-syndrom. Stu­di­en, som pub­li­ce­rats i Ame­ri­can jour­nal of car­di­o­lo­gy, me­nar att syndro­met är kopp­lat till den de­len i nervs­sy­ste­met som an­sva­rar för att lug­na ner krop­pen. Avslapp­nings­öv­ning­ar och and­nings­tek­ni­ker likt yo­ga sän­ker blod­tryc­ket och gör dig lug­na­re – vil­ket ditt hjär­ta gil­lar. SO­LO vet dock att en burk Ben & Jer­rys fun­ge­rar gans­ka bra det med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.