Ves­ti­bu­lit

Över­läka­re på Dan­de­ryds sjuk­hus och kvin­nokli­ni­ken, be­rät­tar mer om ves­ti­bu- lit för SO­LO.

Solo - - SEX KÄRLEK -

ni­na bohm-star­ke,

Vad är ves­ti­bu­lit? – Det är en di­a­gnos som fram­för allt drab­bar tje­jer mel­lan 20 och 30 år. Du får lätt ont i om­rå­det kring slid­öpp­ning­en, som gör att det kan va­ra smärt­samt att fö­ra in en tam­pong, ge­nom­fö­ra en gy­ne­ko­lo­gisk un­der­sök­ning el­ler att ha pe­ne­tre­ran­de sex. vi mås­te ha ute­slu­tit and­ra or­sa­ker, som en på­gåen­de in­fek­tion, och till­stån­det mås­te ha på­gått i fle­ra må­na­der in­nan vi stäl­ler diagnosen.

hur upp­står det? – Det är oli­ka från per­son till per­son och kan ha bå­de fy­sis­ka och så kal­la­de psy­ko­sex­u­el­la or­sa­ker. Men det finns vis­sa kän­da risk­fak­to­rer, som till ex­em­pel upp­re­pa­de svam­pin­fek­tio­ner och in­flam­ma­tio­ner. En an­nan an­led­ning kan va­ra att du har haft myc­ket sex trots att du in­te kän­ner dig re­do, och har fått ont för att det då är för torrt vil­ket ock­så ska­dar. vis­sa har dä­re­mot ont ut­an att ve­ta var­för. Var­för gör sex ont när du

har ves­ti­bu­lit? – Nå­got har trig­gat smärt­ner­ver­na i slem­hin­nan som gör den mer smärt­käns­lig. Det blir of­ta en ond cir­kel – ef­tersom du vet att det många gång­er har gjort ont vid sex, spän­ner du dig när du ska ha det. Men har du sex när du är spänd, blir ner­ver­na än­nu mer lätt­re­ta­de och smärt­trösk­lar­na sjun­ker. Kom­mu­ni­ka­tion med din

part­ner är vik­tigt. Vad finns det för hjälp att få? – Det går att kom­ma ur den här on­da cir­keln, bland an­nat ge­nom

att få hjälp med att tän­ka an­norlun­da kring pro­ble­met. Hos en spe­ci­a­list får du ock­så öv­ning­ar för att mins­ka smärt­käns­lig­he­ten, avslapp­nings­öv­ning­ar och pra­ta med en ku­ra­tor. Det är vik­tigt att du får in­for­ma­tion som ger bätt­re koll på hur din kropp fun­ge­rar. Du

ska in­te be­hö­va få ont av sex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.