En­do­metri­os

Kon­taktskö­ters­ka på En­do­metri­os­cent­rum i Uppsa­la, sva­rar på SOLOs frå­gor.

Solo - - SEX KÄRLEK -

Vad är en­do­metri­os? – Man kan sä­ga att det är mens­blod som läc­ker ut i bu­ken och får fäs­te på and­ra stäl­len än i liv­mo­dern. När blo­det in­te kom­mer ut gör det väl­digt ont och ska­par en in­flam­ma­tion. Or­ga­nen kan växa ihop och då

bör­jar du blö­da även av det. Var­för gör sex ont när du har

en­do­metri­os? – Det kan va­ra att du kän­ner av to­kigt sam­man­väx­ta or­gan kring liv­mo­dern. vid mens är du dess­utom ext­ra smärt­käns­lig och det gör ont att stö­ta mot liv­mo­der­tap­pen. Liv­mo­dern kan bör­ja kram­pa pre­cis som när du

sät­ter in en spi­ral. Vad kan hjäl­pa för att det in­te

ska gö­ra ont? – Om du får väl­digt ont vid mens ska du sö­ka hjälp. Gör det via din gy­ne­ko­log, in­te vård­cen­tra­len, och säg att du miss­tän­ker att du har en­do­metri­os. Hos en spe­ci­a­list kan du se­dan ex­em­pel­vis in­le­da en hor­mon­be­hand­ling för att slippa mens och där­med in­te be­hö­va ha ont när du blö­der. Det kan ock­så hjäl­pa att ge­nom spe­ci­a­lis­ten få möj­lig­het att pra­ta med en ku­ra­tor. vi

upp­munt­rar även till att pra­ta med sin part­ner om att kun­na ha

sex på and­ra sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.