I

Solo - - SEX KÄRLEK -

da och Lo­vi­sa var väl­digt nä­ra varand­ra re­dan in­nan de blev ett par, men det skul­le drö­ja länge in­nan de för­stod att de ha­de käns­lor för varand­ra. Lo­vi­sa ha­de en pojk­vän och ett av Idas kän­ne­tec­ken var att hon gil­la­de att flir­ta med kil­lar.

De lär­de kän­na varand­ra när de bör­ja­de på sam­ma mu­sik­ut­bild­ning för mer än två år se­dan. Lo­vi­sas förs­ta in­tryck av Ida var att hon var snygg.

– Ef­tersom jag all­tid har ve­tat att jag at­tra­he­ras av bå­de kil­lar och av tje­jer, no­te­ra­de jag att hon var min typ. Men jag ha­de kil­le så det var ing­et jag tänk­te mer på då, be­rät­tar hon.

Ida minns att hon kän­de på sig att de skul­le bli vän­ner.

– Jag blev ny­fi­ken på Lo­vi­sa di­rekt. Hon var ju en skit­cool tjej som spe­la­de gi­tarr!

De bör­ja­de snart att um­gås i sam­ma gäng. Ef­ter någ­ra må­na­der blev det mer häng på tu man hand och Ida frå­ga­de Lo­vi­sa om hon vil­le spe­la gi­tarr i hen­nes nya mu­sik­pro­jekt.

– Lo­vi­sa var all­tid till­gäng­lig för att träf­fas, och jag mär­ke att hon var väl­digt bra på att lyss­na. Och ro­lig! Jag kän­de mig lik­som ”kom­piskär”, så som det kan kän­nas när man lär kän­na en ny per­son man verk­li­gen gil­lar. Lo­vi­sa sä­ger att hon drogs till Ida. – Jag kän­de gans­ka snabbt att hon var nå­gon som jag vill va­ra vän med li­vet ut. vi be­höv­de varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.