La­ger på la­ger

Att spraya på två par­fy­mer sam­ti­digt kal­las för lay­e­ring och är det se­nas­te i par­fym­värl­den. Det hand­lar om att ska­pa en så unik doft som möj­ligt, en som ba­ra du har och ing­en an­nan.

Solo - - BEAUTY - AV ka­ta­ri­na Mu­hr thinkstock

Det är ing­en ny­het att de fles­ta av oss vill va­ra uni­ka. Vi vill in­te ha sam­ma trö­ja som nå­gon an­nan, vi vill ha vårt eg­na lil­la stam­miskafé och vi vill gi­vet­vis ha vår all­de­les eg­na sig­na­tur­par­fym.

I skön­hets­värl­den är la­ger på la­ger en stor trend, sär­skilt in­om hud­vård där det in­te är ovan­ligt med fem-sex oli­ka la­ger av se­rum, es­sen­ser och krä­mer.

När det gäl­ler par­fy­mer kal­las me­to­den för lay­e­ring och hand­lar helt en­kelt om att spraya på fle­ra par­fy­mer i oli­ka la­ger. Ame­ri­kans­ka par­fym­mär­ket Cle­an, mest känt för si­na enk­la par­fy­mer med re­na dof­ter av ex­em­pel­vis bo­mull och ny­t­vät­ta­de la­kan, har pre­cis lan­se­rat en se­rie med nio oli­ka dof­ter som är tänk­ta att blan­das med varand­ra. Fler mär­ken lär föl­ja i Cle­ans spår då tren­den pe­kar åt mer ni­scha­de, per­son­li­ga par­fy­mer, be­rät­tar par­fym­proff­set Fred­rik Jo­hans­son, sa­le­scoach hos par­fymdis­tri­butö­ren Alf Sö­ren­sen.

– Doft­kun­der vil­le länge att man lätt skul­le kun­na iden­ti­fi­e­ra dof­ten de bar. Man bar en doft för att mär­ket kanske ha­de en viss sta­tus (och då är det ju vik­tigt att ens med­män­ni­skor vet vil­ken doft man bär). Man vil­le va­ra ”ett med mär­ket”. Idag blir det allt vik­ti­ga­re att istäl­let stå ut från mäng­den. Sta­tus kom­mer in­te läng­re från grupp­till­hö­rig­het ut­an man får sna­ra­re sta­tus ge­nom att vå­ga stic­ka ut.

Fred­rik Jo­hans­son för­kla­rar att tra­di­tio­nell lay­e­ring in­ne­bär att an­vän­da en mat­chan­de bo­dy­lo­tion/dusch­gel med sin fa­vo­rit­doft för en dju­pa­re, mer sen­su­ell kom­bi­na­tion. Det nya sät­tet att an­vän­da dig av lay­e­ring hand­lar om att blan­da oli­ka dof­ter.

– Ge­nom att tes­ta lay­e­ring av oli­ka dof­ter så kan du skaf­fa dig en doft som är unik just för dig. Den blir ditt eget per­son­li­ga doft-ID. Dess­utom är det ett fan­tas­tiskt sätt att ska­pa en doft­gar­de­rob då du med två in­köp­ta dof­ter fak­tiskt får ut tre!

En an­nan för­del är att du kan mixa ihop oli­ka dof­ter oli­ka da­gar, be­ro­en­de på hur du mår och kän­ner dig. En söt doft kan få li­te mer ed­ge me­dan en tung par­fym kan få en ovän­tad frä­schör. Ge­nom att an­vän­da lay­e­ring kan din fa­vo­rit­par­fym som bör­jar kän­nas li­te väl be­kant få ett helt nytt liv. Bäst av allt är gi­vet­vis att ing­en an­nan kom­mer att luk­ta som du gör.

Foto

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.