LAY­E­RING lI­KE A PRo

Solo - - BEAUTY -

För att be­mäst­ra la­ger på la­ger­tek­ni­ken mås­te du först ha koll på var­je en­skild par­fyms oli­ka la­ger. Var­je doft be­står näm­li­gen av tre la­ger: en topp­not (luk­ten du först kän­ner när du snif­far på par­fy­men, men som in­te stan­nar kvar sär­skilt länge), en mel­lan­not (själ­va hjär­tat av dof­ten som van­li­gen är li­te mju­ka­re) och en basnot vil­ket är den doft som stan­nar kvar på hu­den längst. om du är en roo­kie på lay­e­ring kan det va­ra bra att bör­ja med att kom­bi­ne­ra par­fy­mer som har åt­minsto­ne en not ge­men­samt. Det är än­nu enkla­re att mixa enk­la dof­ter med få no­ter i, typ en ren va­nilj­doft med mysk.

– Ett an­nat sätt att kom­bi­ne­ra kan va­ra att ta en doft som är en tra­di­tio­nell topp­not, det vill sä­ga sprud­lan­de och luf­tig och lay­ra den med en som är mer som en tra­di­tio­nell hjärt­not, det vill sä­ga fyl­li­ga­re och ri­ka­re. tänk då på att den fyl­li­ga­re ska ap­pli­ce­ras först och se­dan föl­jas med den lät­ta­re, tip­sar Fred­rik Jo­hans­son.

”ter­ra woods” + ”Vel­vet flo­ra”, bå­da från Cle­ans nya lin­je ”Re­ser­ve”. Du be­hö­ver in­te nöd­vän­digt­vis mixa oli­ka par­fy­mer med varand­ra. Bör­ja ex­pe­ri­men­te­ra med att smör­ja in dig med en par­fy­me­rad bo­dy­lo­tion och spre­ja se­dan på dig en par­fym med en an­nan doft. El­ler an­vänd en par­fy­me­rad dusch­kräm och se den som ba­sen i din nya par­fymcock­tail. Grund­re­geln är att det in­te rik­tigt finns någ­ra reg­ler. Du får prö­va dig fram och se vil­ka doft­kom­bi­na­tio­ner som fun­ge­rar på dig och din hud. Men en li­ten fusk­lapp är att mysk bru­kar ge en kryd­dig sex­ig­het och in­ten­si­fi­e­rar lät­ta­re dof­ter. Ci­trus­no­ter pig­gar upp och ger en upp­fris­kan­de käns­la. Va­nilj till­för of­ta en krä­mig söt­ma. Låt doft­mix­en sjun­ka in or­dent­ligt in­nan du be­stäm­mer dig för om din nya par­fym-kombo är god el­ler in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.