Sex

Solo - - MODE - Ma­ja karls­son

Skul­le du vå­ga be­rät­ta om di­na sex­fan­ta­si­er för en grupp främ­ling­ar, el­ler till och med le­va ut dem? En gång i må­na­den träf­fas ett tju­go­tal kvin­nor i Lon­don för att gö­ra just det. De är del­ta­ga­re i ”Fan­ta­si­es and re­a­li­tes”, en sex-works­hop an­ord­nad av ero­tik­bu­ti­ken Sh! där kvin­nor träf­fas för att pra­ta om si­na hem­li­ga fan­ta­si­er och sex­i­ga upp­le­vel­ser. Sexsho­pen be­skri­ver sig som ett ”ero­tisk im­pe­ri­um för kvin­nor” och er­bju­der klas­ser som ”or­gas­mic ero­tic class” där du får lä­ra dig allt om or­gas­mer och njut­ning me­dan du blir ser­ve­rad snit­tar och cupca­kes. Så nice! tren­den har in­te kom­mit till Sve­ri­ge än, men det hind­rar in­te dig från att pra­ta mer öp­pet om sex och njut­ning till­sam­mans med di­na tjej­kom­pi­sar om du läng­tar ef­ter att få gö­ra det, el­ler var­för in­te sig­na upp dig på en klass näs­ta gång du är i Lon­don? Mö­tes­plat­ser där kvin­nor kan pra­ta om sex till­sam­mans med and­ra kvin­nor på ett ro­ligt och av­slapp­nat sätt får tum­men upp av So­Lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.