Ben­cher

Solo - - SEX KÄRLEK -

Nu finns det ett ord för en ny typ av fuck­boy som du bör se upp för. En ”ben­cher” är nå­gon som hål­ler dig på sin ra­dar, men drar sig för att gö­ra kon­kre­ta pla­ner för att ses igen. Han är in­te till­räck­ligt in­tres­se­rad för att vil­ja in­le­da nå­got, men är än­då in­te be­red­da att släp­pa dig. Där­för blir du en slags plan B som han kan hö­ra av sig till när han har trå­kigt el­ler vill ha be­kräf­tel­se. Ex­em­pel­vis har han koll på att du var ut­om­lands och frå­gar hur du har haft det, men frå­gar ba­ra om ni ska ses när det pas­sar ho­nom (läs: un­der helg­nät­ter…). En ben­cher vå­gar in­te va­ra är­lig med vad han vill. Med sitt am­bi­va­len­ta sätt kan han lätt bort­för­kla­ra att han all­tid ver­kar va­ra upp­ta­gen när du vill ses med att han ju fak­tiskt har hört av sig och där­för bryr sig. Vi har ett ord som för­kla­rar ho­nom bäst: mes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.