La­ge­noch ryk­tes­sprid­ning

Solo - - REPORTAGE -

eli­sa­beth Mas­si Fritz

är stjär­nad­vo­ka­ten som vun­nit fle­ra pri­ser och ut­mär­kel­ser för sitt ar­be­te. Hon har bland an­nat stor er­fa­ren­het av sex­u­al­brott.

– Jag tyc­ker att vi ska ha be­tyd­ligt sträng­a­re straff för al­la vålds­brott och för våld­täk­ter. Idag kan man be­gå en våldtäkt och dö­mas till två års fäng­el­se. För en grov våldtäkt där fle­ra för­ö­va­re är in­blan­da­de kan det bli cir­ka fy­ra års fäng­el­se. Du är en­ga­ge­rad i ”slu­ta taf­sa”, en kam­panj som ska få slut på taf­san­det och sex­u­al­brott. Be­rät­ta om den!

– ”Slu­ta taf­sa”-kam­pan­jen är egent­li­gen en film som ska vi­sas i sko­lor i höst. Men jag tyck­te att vi skul­le ta fram still­bil­der med vik­tig in­for­ma­tion för att få slut på taf­san­det och sex­u­al­brott, men ock­så för att för­änd­ra at­ti­ty­der och vär­de­ring­ar. Be­går du brott så ska du ve­ta att du ock­så kan dö­mas för brot­tet du har be­gått. Al­la har ett an­svar att va­ra med och för­änd­ra det många kvin­nor och flic­kor fak­tiskt ut­sätts för. Ing­en ska kän­na sig otrygg på ex­em­pel­vis fes­ti­va­ler, kon­ser­ter el­ler på and­ra stäl­len i sam­häl­let. Vi mås­te helt en­kelt gö­ra mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.