”Vi trod­de att vå­ra krop­par ba­ra vil­le ha biff, bea och pom­mes fri­tes”

Kan man äta sig till ett fris­ka­re liv? Det me­nar och de bril­jan­ta blog­gar­na bakom boken och blog­gen ”Food phar­ma­cy”. Vi tog ett snack med dem om det an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka kö­ket, Pla­ton och grö­na ba­na­ner.

Solo - - MAT, MAT, MAT! - AV Ka­ta­ri­na Mu­hr Foto PEl­lE bErg­ströM

Om vi blir pig­ga­re och får mer ener­gi av en viss typ av mat, var­för vill in­te krop­pen ba­ra ha den?

– Hm, som gam­la rö­ka­re vet vi ju att ba­ra för att krop­pen skri­ker ef­ter ci­ga­ret­ter är det in­te ett be­vis på att det är bra för oss. In­nan vi bör­ja­de vår pil­grims­färd mot ett häl­so­sam­ma­re liv så trod­de vi att vå­ra krop­par ba­ra vil­le ha biff, bea och pom­mes fri­tes. Ef­ter var­je mål­tid la vi oss se­dan på sof­fan och skrev vårt tes­ta­men­te. se­dan upp­täck­te vi att man kan la­ga ex­tremt god mat som man in­te blir trött och får ont i ma­gen av. nu för ti­den är det den sor­tens mat som vå­ra krop­par skri­ker ef­ter. ni skri­ver en del om kro­nisk in­flam­ma­tion, vil­ket lå­ter läs­kigt. Var­för är det så då­ligt?

– Kro­nisk in­flam­ma­tion le­der till ett för­sva­gat im­mun­för­svar som i sin tur ökar ris­ken för kro­nis­ka sjuk­do­mar. En­kelt för­kla­rat upp­står kro­nisk in­flam­ma­tion när man har för många fria ra­di­ka­ler i krop­pen och fria ra­di­ka­ler får man av en säm­re livs­stil med till ex­em- pel då­lig kost, li­te mo­tion, stress och rök­ning. Det är an­tiox­i­dan­ter som tar hand om och oskad­lig­gör de fria ra­di­ka­ler­na och där­för är det vik­tigt att äta mat som in­ne­hål­ler många oli­ka sor­ters an­tiox­i­dan­ter. i boken lis­tar ni tju­go oli­ka häl­so­bud­ord. Vil­ka är de vik­ti­gas­te punk­ter­na, om ni mås­te väl­ja någ­ra?

– Då väl­jer vi nå­got av de bud­or­den som in­ne­fat­tar många av de and­ra. som att bli en nä­ringsjä­ga­re, till ex­em­pel. om man tän­ker att man ska ja­ga nä­ring vid var­je mål­tid så får man myc­ket av det där and­ra på kö­pet – grön­sa­ker­na, de grö­na bla­den, ör­ter­na och kryd­dor­na – och und­vi­ker au­to­ma­tiskt det som in­te är hund­ra för tarm­flo­ran – som pro­ces­sad mat, soc­ker et­ce­te­ra. ni skri­ver om Pla­tons tall­riks­mo­dell, vad är det?

– Fram­för allt så pra­tar vi ju om Pla­tons idé- och sin­ne­värld. En­kelt för­kla­rat skul­le man kun­na sä­ga att om forsk­ning­en och ve­ten­ska­pen som pre­sen­te­ras i boken ut­gör idévärl­den, så är vi, vå­ra mat­väg­ran­de barn och vå­ra cra­vings, sin­ne­värl­den. Det finns en per­fekt mål­bild som vi strä­var ef­ter men det finns ock­så en verk­lig­het full av krång­li­ga barn, orätt­vi­sa che­fer och brust­na hjär­tan som vi of­ta ka­pi­tu­le­rar in­för. lå­ter det flum­migt, ha­ha? För oss har det bli­vit ett verktyg att ta till när vi in­te vet hur vi ska för­hål­la oss till all ny häl­so­in­for­ma­tion som vi möts av var­je dag. i boken skri­ver ni även att vi ska äta grö­na, in­te gu­la ba­na­ner. Är det verk­li­gen gott?

– omog­na ba­na­ner in­ne­hål­ler ett su­per­fi­ber som he­ter pek­tin. när ba­na­ner­na blir gu­la, el­ler ”rutt­na”, som stig (pro­fes­sorn de skrev boken med, red.anm.) kal­lar dem så för­vand­las pek­ti­net där­e­mot till soc­ker. om du har svårt för den strä­va sma­ken är vårt stall­tips att ski­va upp ba­na­nen i ski­vor och fry­sa in. när du se­dan gör glass el­ler smoot­hie på den kän­ner du ing­en skill­nad på den och en gul ba­nan. om jag vill ta till mig det ni skri­ver om i boken, men in­te för­änd­ra he­la min livs­stil, har ni någ­ra enk­la kom igång-tips?

– skip­pa de då­li­ga hal­voch hel­fab­ri­ka­ten och la­ga ma­ten från grun­den. Då har du åt­minsto­ne koll på vad sa­ker­na in­ne­hål­ler, slip­per till­sat­ser­na och in­te minst det till­sat­ta sock­ret. och köp all­tid eko­lo­giskt!

Cla­se, li­na nert­by au­rell Mia

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.