Sex

Solo - - MODE - Filip­pa RosenbeRg

När ni har års­dag och ska fi­ra är ert fa­vo­rit­sam­tal­säm­ne hur fint det var när ni träf­fa­des och var nykä­ra. Nostal­gi i all ära, men om ni be­hö­ver gå långt bak i ti­den för att pra­ta om här­li­ga stun­der ihop är det nå­got som in­te stäm­mer.

Di­na Goog­le-sök­ning­ar som bru­ka­de be­stå av ”ro­li­ga dej­tak­ti­vi­te­ter” och ”sex­ställ­ning­ar” har bytts ut mot tips om när det egent­li­gen är dags att gö­ra slut. Här är en check­lis­ta som för­hopp­nings­vis gör det tyd­li­ga­re.

Att ha en li­ten crush på nå­gon an­nan när du är upp­ta­gen är kanske in­te he­la värl­den och har hänt oss al­la. Men pri­o­ri­te­rar du ute­kväl­len där du vet att din crush kom­mer va­ra fram­för en kväll med din part­ner, gång på gång? Då är det dags att gö­ra ett val. Du mår egent­li­gen bätt­re av att hänga själv el­ler med di­na tjej­kom­pi­sar och tar in­te gär­na ris­ken att till­bringa en hel kväll ihop med din part­ner. Ni tjaf­sar ju än­då ba­ra. Kanske minns du in­te ens när det se­nast var bra mel­lan er.

Det är svårt att slapp­na av, bå­de när ni ses och när ni är ifrån varand­ra. Du är oro­lig för att hen ska få för sig att gö­ra slut el­ler för att du in­te är kär läng­re, men trots att du vet att ni har det käm­pigt vå­gar du in­te ens tän­ka tan­ken. Du prep­par re­dan för din even­tu­el­la kom­man­de sing­el­pe­ri­od. oav­sett om det är av ny­fi­ken­het el­ler för att in­te bli allt­för led­sen när brea­ket sker, är det ett rätt tyd­ligt tec­ken på att för­hål­lan­det är på väg ut­för.

trots att du in­te vet var­för du grå­ter var och varan­nan dag är det in­te så här li­vet ska va­ra. Grå­ter du dess­utom när ni lig­ger el­ler ef­teråt bru­kar det va­ra en var­nings­kloc­ka. Mag­käns­lan har näs­tan ald­rig fel. Du stör dig på allt från hur hen äter till per­so­nens höga skratt. och du skäms knappt läng­re över di­na käns­lor. Det är var­ken snällt mot dig själv el­ler din part­ner att fort­sät­ta va­ra ihop när du känner så­här. När blev ni egent­li­gen det där pa­ret som sit­ter och scrol­lar i era mo­bi­ler när ni går ut och kä­kar till­sam­mans? Att tit­ta se­ri­er ihop i all ära, men hur kul är det att va­ra i en re­la­tion när ni in­te läng­re har någon­ting att sä­ga varand­ra?

Av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.