Tänk så här!

Solo - - SEX KÄRLEK -

vi be­hö­ver änd­ra vår in­ställ­ning och se kli­to­ris som nyc­keln till kli­max. om män lär sig att kli­to­ris be­hö­ver li­ka myc­ket sti­mu­lans som hans ol­lon för att vi ska nju­ta till max så kom­mer fär­re tje­jer ha ”or­gasm­pro­blem”. vi tje­jer be­hö­ver vå­ga vi­sa el­ler sä­ga hur vi vill ha det, vad som är skönt och som får oss att kom­ma.

Så lång tid tar det of­ta för he­la va­gi­nan att va­ra med i le­ken. ”De fles­ta tje­jer är in­te ens så upp­het­sa­de som de skul­le kun­na va­ra in­nan det är dags för sex. De får ett par mi­nu­ter av klum­pig kli­to­ris­sti­mu­lans, någ­ra slick­ning­ar från en torr tunga… Så fort hon hun­nit bli li­te våt är det dags att pe­ne­tre­ra. In­te und­ra på att sex­o­lo­ger tja­tar om för­spel och att fej­ka­de or­gas­mer är van­li­ga­re än rik­ti­ga”, skri­ver för­fat­ta­ren och sex­o­lo­gen

i sin blogg på Dod­so­nand­ross.com.

Bet­ty Dod­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.