L

Solo - - SEX KÄRLEK - Re­bec­ca chal­ker. he­len o’con­nell. Dod­son Bet­ty

änge har vi läst om hur vi ska upp­täc­ka g-punk­ten, det­ta mys­tis­ka lil­la om­rå­de som sägs va­ra nyc­keln till fan­tas­tis­ka or­gas­mer och som blev känt för un­ge­fär fem­tio år se­dan. Men vi vet in­te om g-punk­ten i be­grep­pets rät­ta be­mär­kel­se ens ex­i­ste­rar. vad vi dä­re­mot vet är att många tje­jer har svårt att kom­ma med en part­ner, mel­lan 18 och 34 pro­cent har or­gasm­pro­blem när de har sex med en man, en­ligt stu­di­er. Des­sa siff­ror har ska­pat upp­fatt­ning­en om att den kvinn­li­ga or­gas­men är en kom­pli­ce­rad histo­ria och att vi tje­jer kanske får nöja oss med att va­ra ut­an. vem har in­te läst tips som att vi in­te ska bry oss så myc­ket om att kom­ma, att vi ska va­ra nöj­da med att lig­ga än­då – det är in­te må­let som är det vik­ti­ga ut­an re­san, och så vi­da­re? När tje­jer ona­ne­rar får de dock of­tast or­gasm. Det är när en man­lig part­ner är med i le­ken som pro­ble­men upp­står. tje­jer som lig­ger med tje­jer är ett un­dan­tag och en ljus­punkt i den dep­pi­ga sta­tisti­ken – här är or­gasm­fre­kven­sen vid sex hög­re än i he­te­ro­för­hål­lan­den en­ligt en stor stu­die pub­li­ce­rad i ”the Jour­nal of Sex­u­al Me­di­ci­ne 2014”.

”Den störs­ta skill­na­den är att he­te­ro­sex­u­el­la kvin­nor är mer be­ro­en­de av sam­lag för att få or­gasm, i stäl­let för för­spel. I de fles­ta he­te­ro­sex­u­el­la sam­lags­ställ­ning­ar kan en kvin­nas ana­to­mi i un­der­li­vet va­ra i vägen för en or­gasm om det hand­lar om pe­netra­tion”, sä­ger lä­ka­ren Eli­sa­beth Lloyd i the Jour­nal of Sex­u­al Me­di­ci­ne.

Så, har vi sex med fel fo­kus och fel tek­nik, helt emot vå­ra fy­si­o­lo­gis­ka möj­lig­he­ter? Ja, det ver­kar va­ra pre­cis så. Sex­ex­per­ter har un­der lång tid för­sökt få oss att för­stå att kli­to­ris är nyc­keln till en kvinn­lig or­gasm. Få tje­jer kan kom­ma ut­an att få kli­to­ris sti­mu­le­rad. Även de så kal­la­de va­gi­nal­or­gas­mer­na och g-punkts­or­gas­mer­na är egent­li­gen re­sul­ta­tet av in­di­rekt kli­to­ris­sti­mu­lans, en­ligt fors­ka­re.

Att kli­to­ris mås­te va­ra med i mat­chen viss­te man re­dan på 1800-ta­let, då var den en själv­klar njut­nings­punkt. Men i takt med att den mans­do­mi­ne­ra­de, krist­na tra­di­tio­nen tog över vårt sam­häl­le blev kvin­nans or­gasm mer oin­tres­sant och fo­kus för­flyt­ta­des från kli­to­ris till va­gi­nan – det var där ma­gin skul­le ske.

trots att det hänt myc­ket se­dan 1971, när 41 pro­cent av de till­frå­ga­de svens­ka kvin­nor­na upp­gav att de ald­rig fått en or­gasm en­ligt RFSU-tid­ning­en ot­tar, är det fort­fa­ran­de allt­för få som känner till hur vik­tig kli­to­ris roll är för att det ska ex­plo­de­ra.

"Det finns ing­en g-punkt. Det finns en c-punkt – kli­to­ris", kon­sta­te­rar sex­u­al­fors­ka­ren Dr. su­san oak­ley på Good Sa­ma­ri­tan Hospi­tal i USA som pre­cis ge­nom­fört en stor stu­die med fo­kus på or­gas­mer och or­gasm­pro­blem.

tje­jer tror att de är onor­ma­la som in­te kom­mer när de lig­ger – med kil­lar som in­te känner till spel­reg­ler­na. Det är dags att vi en gång för al­la lär oss att flyt­ta fo­kus från g-punk­ten till kli­to­ris. Kli­to­ris­fo­ku­se­rat sex bor­de helt en­kelt va­ra stan­dard när vi lig­ger.

Boken Cli­to­ral truth: the world at your fing­er­tips av Finns på Bo­kus. com.

En an­nan bok som var re­vo­lu­tio­ne­ran­de när den kom, och som fort­fa­ran­de är li­ka ak­tu­ell, är the truth about wo­men, skri­ven av lä­ka­ren

Lad­da ner den lil­la RFSU-bi­beln Prak­ti­ka för kli­to­ris­sex, den finns på rfsu.se.

Saj­ten Dod­so­nand­ross. com drivs av för­fat­ta­ren och sex­o­lo­gen

som va­rit en röst för kvin­nors sex­u­el­la njut­ning i tre de­cen­ni­er. Här finns pre­cis ALLt om or­gas­mer, sex och ana­to­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.