Har du koll på kli­to­ris? Det är så myc­ket mer än den lil­la syn­li­ga top­pen. Det här viss­te du in­te!

Solo - - SEX KÄRLEK -

Fak­tum är att kli­to­ris ba­ra är en del av fle­ra – det finns ett helt li­tet berg där­un­der, med nerv­trå­dar som le­tar sig fle­ra cen­ti­me­ter ner på lå­ren. Den är fak­tiskt un­ge­fär li­ka stor som en ge­nom­snitt­lig pe­nis.

En an­nan in­tres­sant sak är att kli­to­ris ut­se­en­de va­ri­e­rar myc­ket mel­lan oli­ka tje­jer, och även av­stån­det mel­lan va­gi­nan och kli­to­ris. Just av­stån­det har of­ta dis­ku­te­rats som nå­got som kan på­ver­ka för­må­gan att få or­gasm vid sam­lag.

En­ligt en un­der­sök­ning vid Good Sa­ma­ri­tan Hospi­tal i USA har av­stån­det mel­lan kli­to­ris och va­gi­nan be­ty­del­se. När man jäm­för­de kvin­nor­nas un­der­liv med mag­net­ka­me­ra och fann fors­kar­na att de som ha­de ett läng­re av­stånd ha­de svå­ra­re att kom­ma vid sam­lag, me­dan ett kor­ta­re av­stånd gjor­de or­gas­men lät­ta­re.

Fors­kar­na me­nar att det be­ror på att kvin­nor med ett li­tet av­stånd får kli­to­ris­sti­mu­lans när de lig­ger.

Det här un­der­stry­ker yt­ter­li­ga­re att det fak­tiskt kan va­ra fy­si­o­lo­giskt omöj­ligt att kom­ma vid pe­ne­tre­ran­de sex. Kli­to­ris mås­te få sitt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.