Mo­tion är ren hjärn­gyM­pa!

Vad sägs om att bli mer in­tel­li­gent, stres­stå­lig och få bätt­re min­ne? Ja, tack! Det är vad trä­ning­en gör med din hjär­na.

Solo - - FITNESS - AV ALex­An­drA GLAhns

ric­ket är att se på fy­sisk ak­ti­vi­tet som ren hjärn­gym­nas­tik, sä­ger An­ders han­sen, över­läka­re och för­fat­ta­re till boken ”Hjärn­stark”.

Vi kan nog al­la va­ra över­ens om att vi vet att det är nyt­tigt att rö­ra på oss. trä­ningstips och råd är nå­got som vi ma­tas med dag­li­gen, men det vi in­te ti­di­ga­re viss­te är att även hjär­nan för­bätt­ras och för­stärks märk­bart vid re­gel­bun­den trä­ning. vad är det som hän­der i hjär­nan när vi trä­nar?

– Rent fy­siskt ökar blod­cir­ku­la­tio­nen i hjär­nan när vi rör på oss. Blod­flö­det ökar till bå­de musk­ler och hjär­na. och det le­der till?

– Det är helt en­kelt så att så fort du rör på dig blir du mer kon­cen­tre­rad. Ef­fek­ten kom­mer di­rekt och fak­tum är att näs­tan samt­li­ga tan­ke­mäs­si­ga funk­tio­ner för­bätt­ras av fy­sisk ak­ti­vi­tet, in­te ba­ra kon­cent­ra­tion. Hjär­nan blir mer to­le­rant mot stress och min­net för­bätt­ras. Det räc­ker med en en­skild löprun­da för att få ett bätt­re min­ne.

An­ders be­rät­tar om ett experiment där test­per­so­ner­na skul­le lä­ra sig glo­sor, ena grup­pen pro­me­ne­ra­de och lyss­na­de på glo­sor sam­ti­digt, me­dan and­ra grup­pen satt still och öva­de. Grup­pen som pro­me­ne­ra­de kom ihåg 20 % fler glo­sor än den and­ra grup­pen. Även kre­a­ti­vi­tets­tes­ter som har gjorts vi­sa­de att man pre­ste­rar 60 % bätt­re ef­ter en pro­me­nad. hur myc­ket be­hö­ver man trä­na för att upp­nå en så­dan ef­fekt?

– Var­ten­da steg är bra, allt räk­nas! om man vill ha full ef­fekt ska man trä­na in­ten­si­tet tre gång­er per vec­ka, 30-45 min per gång, ex­em­pel­vis springa, sim­ma el­ler cyk­la. Det vik­ti­ga är att man tar ut sig så pass att man blir svet­tig. var­för pra­tas det ba­ra om krop­pens nyt­ta med trä­ning och in­te hjär­nans?

– An­led­ning­en till att folk in­te känner till det här är att det in­te finns nå­got kom­mer­si­ellt in­tres­se av det, det är ing­en som di­rekt tjä­nar peng­ar på det här. Det är där­för jag har skri­vit den här boken, det är ing­et kvack­sal­ve­ri, det är fak­ta och nå­got som al­la bor­de ve­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.