VIN

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

VITT VIN, välj ett torrt till drin­kar, om ingen­ting an­nat sägs i re­cep­tet.

RÖTT VIN som ska blan­das i drin­kar bör va­ra lätt el­ler me­del­fyl­ligt.

CHAMPAGNE är nam­net på de mous­se­ran­de vi­ta vi­ner som till­ver­kas en­ligt den så kal­la­de ”Mét­ho­de Cham­pe­no­i­se”, i det frans­ka di­strik­tet Champagne. Champagne som be­teck­ning är skyd­dat och oav­sett hur gott och väl­pro­du­ce­rat ett mous­se­ran­de vin än är, så får det in­te kal­las champagne om det in­te till­ver­kats i Cham­pagnedi­strik­tet.

Till så kal­la­de cham­pagned­rin­kar räc­ker det bra med ett medel­dyrt mous­se­ran­de vin, till ex­em­pel den spans­ka vin­sor­ten ca­va, för att cock­tai­len ska kom­ma till sin rätt, van­li­gen ett torrt. PORTVIN är ett starkvin från Dou­ro­om­rå­det i Por­tu­gal.

SHERRY är ett an­nat starkvin som här­stam­mar från Spa­ni­en. I drin­kar an­vänds torr sherry.

DUBONNET är ett sött smak­rikt starkvin med in­slag av bit­ter­het och som görs i Frank­ri­ke.

VERMOUTH är ett vin med till­sats av sprit och kryd­dor – bland an­nat malört – och är en myc­ket po­pu­lär cock­tailingre­di­ens. Röd vermouth är gans­ka söt i sma­ken, me­dan den vi­ta finns i bå­de söt och torr ver­sion. Klas­sis­ka ver­mouthd­rin­kar är Dry Mar­ti­ni, Bronx och Rob Roy. Vermouth är ock­så myc­ket god att dric­ka som den är. Den mest kän­da ver­mouthen är kanske mär­ket Mar­ti­ni, vil­ket in­te bör för­väx­las med cock­tai­len Mar­ti­ni. And­ra mär­ken är Noil­ly Prat och Lil­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.