Fro­zen cock­tails ...................................

Fro­zen cock­tails är vux­englass. Glöm reg­ler­na om is och till­red­ning, det här är en grupp drin­kar som in­te ser­ve­ras med is ut­an sna­ra­re är is.

Sommardinkar & Cocktails - - INNEHÅLL - Re­cept: ELIQ MA­RA­NIK Fo­to: STEFAN LINDSTRÖM

In­gre­di­en­ser­na mix­as med is­bi­tar i en blender och ser­ve­ras se­dan i mer el­ler mind­re fly­tan­de sor­bet­form. Drin­ken får of­ta ”fro­zen” som tillägg i nam­net, sär­skilt om det re­dan finns en ver­sion av den som in­te är fro­zen. Den po­pu­lä­ra Fro­zen Straw­ber­ry Daiqui­ri är ett så­dant ex­em­pel.

Frus­na drin­kar är un­der­bart läs­kan­de un­der he­ta som­mar­da­gar, och pas­sar ock­så som des­sert ef­ter en ba­stant mid­dag. En fro­zen cock­tail kan ätas med sked, men vill du fort­fa­ran­de kun­na dric­ka den tar du mind­re mängd is. Hur ”fro­zen” en fro­zen ska va­ra, är val­fritt. Häll isen i blen­dern li­te i ta­get, så kan du stop­pa när det är la­gom, och om du kan så mixa gär­na med kros­sad is istäl­let för isku­ber så sko­nar du blen­derns el­ler köks­ma­ski­nens skär­blad.

Vis­sa gräd­di­ga drin­kar är go­da att ser­ve­ra li­te ex­tra kal­la, men för den skull in­te glass­lik­nan­de, och då kan man mixa dem med yt­terst li­te is till ”halv­fro­zen” kon­si­stens. Men se upp så in­te hu­sets barn tror att nå­gon gjort dem en god mil­ks­ha­ke …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.