Mys­te­ri­et Sto­ne­henge

Det­ta mys­tis­ka forn­ti­da mo­nu­ment har för­bryl­lat värl­den i fle­ra hund­ra år. I dag vet man att sva­ret på frå­gor om var­för och hur det bygg­des kan fin­nas långt bort­om ste­nar­na.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Vad är myt och vad är san­ning? Hur och var­för bygg­des Sto­ne­henge?

Den im­po­ne­ran­de sil­hu­et­ten av Sto­ne­henge har do­mi­ne­rat land­ska­pet vid Sa­lis­bu­ry-slät­ten så länge man kan min­nas. Det var land­ska­pet som in­spi­re­ra­de till byg­gan­det av sten­ra­der­na, och de kom i sin tur att på­ver­ka det om­gi­van­de land­ska­pet. Nu ver­kar det som om hem­lig­he­ten bakom kon­struk­tio­nen finns nå­gon­stans långt bort­om plat­sen där den bygg­des.

I en re­vo­lu­tio­ne­ran­de un­der­sök­ning har ar­ke­o­lo­ger­na Mi­ke Parker Pe­ar­son och Ra­mi­li­so­ni­na kom­mit fram till att Sto­ne­henge ba­ra är en del av en myc­ket stör­re forn­ti­da läm­ning, och att histo­ri­ker­na un­der fle­ra hund­ra år har bort­sett från en vik­tig pus­sel­bit som finns i när­lig­gan­de Dur­ring­ton Walls. Men det är in­te ba­ra syf­tet med det­ta be­röm­da mo­nu­ment som är höljt i dun­kel. Det finns i och för sig många forn­ti­da cirk­lar av res­ta ste­nar, och över 1 000 finns fort­fa­ran­de kvar en­bart på Brit­tis­ka öar­na och i Bre­tag­ne. Men Sto­ne­heng­es kon­struk­tion är världs­u­nik. Det är det en­da mo­nu­men­tet med över­lig­ga­re – ho­ri­son­tel­la ste­nar som vi­lar på de ver­ti­ka­la res­ta ste­nar­na – och med en typ av sten som in­te hör hem­ma i om­rå­det. Des­sa uni­ka drag har gett upp­hov till myc­ket spe­ku­la­tion och många frå­gor: Vil­ka bygg­de Sto­ne­henge och hur? Var­för just här? Var­för har det just den­na ut­form­ning? Sto­ne­henge har bli­vit Stor­bri­tan­ni­ens mest un­der­sök­ta forn­läm­ning, men den är fort­fa­ran­de om­gi­ven av mystik.

Ef­tersom det bygg­des in­nan skrift­språ­ket in­för­des finns det inga do­ku­ment som kan ge oss slut­gil­ti­ga svar på vå­ra frå­gor. Man kan kon­sta­te­ra att de fles­ta histo­ri­ker ute­slu­ter att troll­kar­lar el­ler jät­tar skul­le ha med­ver­kat när det bygg­des, men det finns många frå­ge­tec­ken kring hur det bygg­des och hur så pri­mi­ti­va män­ni­skor kan ha lyc­kats kon­stru­e­ra det­ta mäs­ter­verk in­om in­gen­jörs­kons­ten. Kan nya upp­täck­ter bi­dra till att av­slö­ja san­ning­en om Sto­ne­henge?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.