Hur man iscen­sät­ter en stats­kupp

BÄS­TA SÄT­TET ATT ÖVERTA OCH BE­HÅL­LA MAK­TEN PÅ / MEX­I­KO 1822–1854

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Någ­ra tips om hur man gör för att kull­kas­ta en re­ge­ring.

Om man in­te kan gö­ra re­vo­lu­tion är det näst bäs­ta att gö­ra stats­kupp. Det är ett sätt att bry­ta ner de be­fint­li­ga in­sti­tu­tio­ner­na ut­an att di­rekt in­vol­ve­ra be­folk­ning­en. En stats­kupp be­hö­ver in­te va­ra blo­dig, men den mås­te ha in­ne­bo­en­de ener­gi och en le­da­re som är fast be­slu­ten att lyc­kas. Antonio Lo­pez de San­ta An­na var en dik­ta­tor som viss­te hur man gör en stats­kupp. Han var in­te stor­hets­van­sin­nig som an­ti­kens ro­mers­ka kej­sa­re, el­ler en de­spot som Hit­ler. San­ta An­na lyc­ka­des bli pre­si­dent he­la 11 gång­er, ge­nom att skick­ligt ma­ni­pu­le­ra po­li­tis­ka spel­reg­ler, och var un­der en pe­ri­od en renod­lad dik­ta­tor.

BLI EN PER­FEKT LE­DA­RE

Bör­ja som pre­si­dent Få folk att tro att du är pat­ri­ot Sköt dina kon­tak­ter An­vänd kor­rup­tion Ge ald­rig upp Ac­cep­te­ra först en be­sked­lig roll. Väl in­ne i mak­tens kor­ri­do­rer ser du till att bli dik­ta­tor, steg för steg. En dik­ta­tor mås­te va­ra som en na­tur­kraft. Det gäl­ler att få al­la att tän­ka i dina ba­nor. Det är bra att ha in­fly­tan­de över mi­li­tä­ren. Då kan du an­vän­da den när du mås­te ta i med hård­hands­kar­na. Att mu­ta, ho­ta och dö­da dem som står i din väg är nyc­keln till att få sin vil­ja fram. Du mås­te fram­för allt vil­ja ha mak­ten. Mot­gång­ar är till för att över­vin­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.