AN­TI­KENS SJÖ­FOLK

DEN MYS­TIS­KA CI­VI­LI­SA­TIO­NEN SOM VAR MEDELHAVETS SKRÄCK ÅREN 1275-1000 F.KR.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Un­der de het­ti­tis­ka och egyp­tis­ka ci­vi­li­sa­tio­ner­nas guld­ål­der fanns det ett stän­digt över­häng­an­de hot. Sjö­fol­ken var sin tids pi­ra­ter och ter­ro­ri­se­ra­de de mäk­ti­gas­te sam­häl­le­na un­der an­ti­ken. De var en no­ma­di­se­ran­de ci­vi­li­sa­tion, som plund­ra­de sig fram över Me­del­ha­vet och flyt­ta­de dit där de kun­de skaf­fa sig vad de be­höv­de. Sjö­fol­ken var star­ka­re till havs än på land, och ef­tersom de in­te läm­na­de många fy­sis­ka spår ef­ter sig, vet vi in­te sär­skilt myc­ket om de­ras ur­sprung. Men en sak är sä­ker: De ut­gjor­de ett all­var­ligt hot mot al­la som rå­ka­de stö­ta på dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.