Sla­ve­ri­et

En skam­fläck på im­pe­ri­ets ba­ner.

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

När Brit­tis­ka im­pe­ri­et väx­te öka­de be­ho­vet av ar­bets­kraft i al­la dess ter­ri­to­ri­er. För att rå­da bot på det­ta be­slöt sig eng­els­män­nen (och många and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der) för en ohygg­lig lös­ning: slav­han­del. Den förs­ta re­san med ett slav­skepp sked­de un­der kapten John Hawkins år 1562, och där­med föd­des den trans­at­lan­tis­ka slav­han­deln. En tri­ang­el upp­stod mel­lan Eu­ro­pa, Ame­ri­ka och Afri­ka, där mil­jon­tals af­ri­ka­ner slets från sitt hem och tving­a­des ar­be­ta på plan­ta­ger. Des­sa ar­be­ta­re be­ri­ka­de de eu­ro­pe­is­ka län­der­nas eko­no­mi. År 1807 an­togs en lag som för­bjöd slav­han­del och änt­li­gen sat­te punkt för det fa­sans­ful­la, men det lev­de kvar i vis­sa ko­lo­ni­er än­da till år 1838. Fram till 1900­ta­lets bör­jan pat­rul­le­ra­de en brit­tisk flott­styr­ka, West Afri­ca Squadron, den afri­kans­ka kus­ten och fri­gav så många sla­var som möj­ligt.

Boston Tea Par­ty var den mest kända pro­tes­ten mot skat­ter­na, och bi­drog till det ame­ri­kans­ka fri­hets­kri­gets ut­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.