Vimy Ridge – en mil­stol­pe för Ka­na­da

Ett av­gö­ran­de ögon­blick för de ka­na­den­sis­ka trup­per som käm­pa­de på brit­tisk si­da i förs­ta världs­kri­get.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Vid Vimy Ridge stod un­der förs­ta världs­kri­get ett slag som rik­ta­de upp­märk­sam­he­ten mot de ka­na­den­sis­ka sol­da­ter­nas mod och ef­fek­ti­vi­tet. Trup­per­na skul­le in­ta den starkt be­fäs­ta kul­len som ha­de vid­sträckt utsikt över de brit­tis­ka lin­jer­na och var stra­te­giskt vik­tig för central­mak­ter­na. Ett franskt an­fall ha­de miss­lyc­kats, var­för man för­be­red­de den­na at­tack myc­ket nog­grant. Pla­nen var att skju­ta spärr­eld för att hål­la de tys­ka trup­per­na sys­sel­sat­ta, me­dan ka­na­den­sar­na tog sig fram ge­nom tun­nel­sy­ste­men fram till fi­en­de­lin­jer­na. Sla­get bör­ja­de kloc­kan 5.30 den 9 april med dund­ret från 1 000 ar­til­le­ri­pjä­ser me­dan det ka­na­den­sis­ka in­fan­te­ri­et stor­ma­de de tys­ka skytte­gra­var­na un­der smatt­ran­de kulspru­te­sal­vor. I slu­tet av da­gen var 10 000 sol­da­ter dö­da el­ler så­ra­de, men kul­le 145, den högs­ta punk­ten i om­rå­det, er­öv­ra­des i en ba­jo­nett­at­tack mot de sis­ta kulspru­te­po­ste­ring­ar­na. I dag står ett min­nes­mär­ke på plat­sen.

Prins Al­bert på­stås ha in­fört jul­gra­nar för förs­ta gång­en, men de bör­ja­de i själ­va ver­ket an­vän­das i Eng­land re­dan 1714–1830.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.