Pla­nen av­slö­jas

När sam­man­svärj­ning­en av­slö­ja­des flyd­de män­nen åt oli­ka håll och hop­pa­des på re­vo­lu­tion.

Spännande historia - - Politik & Makt -

Kväl­len 4 no­vem­ber

West­mins­ter Ca­tes­by, John Wright och Ba­tes be­slu­tar sig för att full­föl­ja pla­nen, trots att de får ve­ta att ett var­nings­brev har skic­kats till Mon­te­ag­le. De be­ger sig till Mid­lands.

Nat­ten 4 no­vem­ber

Par­la­men­tets käl­la­re Kung­ens män ge­nom­sö­ker käl­lar­val­ven un­der par­la­men­tet. De stö­ter på Faw­kes fram­för en ved­hög. Han sä­ger att han he­ter John John­son och ar­be­tar åt Tho­mas Per­cy.

Gry­ning­en 4 no­vem­ber

Par­la­men­tets käl­la­re På kung­ens or­der åter­kom­mer hans män till käl­la­ren. Där står Faw­kes klädd för flykt. Han ar­re­ste­ras och förs till kung­en på små­tim­mar­na den 5 no­vem­ber.

Mor­go­nen 5 no­vem­ber

West­mins­ter Christop­her Wright får ve­ta att pla­nen är av­slö­jad. Han be­ger sig till värds­hu­set Duck and Drake och vars­kor Tho­mas Win­tour, som var­nar dem som är kvar i Lon­don – Per­cy, Key­es och Roo­kwood.

Vid lunch 5 no­vem­ber

Vid Mil­ton Key­nes Roo­kwood ri­der i sporr­sträck och hin­ner ifatt Ca­tes­by och de and­ra. Han be­rät­tar att pla­nen har miss­lyc­kats och att Faw­kes ar­re­ste­rats. De fort­sät­ter se­dan till Dunchurch.

18.00 5 no­vem­ber

As­h­by St Led­gers De sex sam­man­svur­na som flyr mö­ter Ro­bert Win­tour, fort­sät­ter och mö­ter se­dan Dig­by, som kom­mer med ett jakt­säll­skap. Al­la fort­sät­ter väs­terut mot War­wick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.